5-Amino-1-naphthalenesulfonic acid
Cat.# B37590
产品缩写 N/A
Product Name 5-Amino-1-naphthalenesulfonic acid
中文名 1-萘胺-5-磺酸
类似名 N/A
产品描述 N/A
CAS 84-89-9
Molecular Formula C10H9NO3S
MW 223.25
纯度 N/A
级别 LR
品牌 Hanhong
产品推荐
监管 N/A
大包装询价:
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
B37590 5-Amino-1-naphthalenesulfonic acid 请联系业务员
试剂说明备注 N/A
与我联系:
    N/A:
图谱:
    1-萘胺-5-磺酸
图谱说明:
    暂无
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com