1,4-Dichloro-2-Butene(mixture of cis and trans)
Cat.# B14024
产品缩写 N/A
Product Name 1,4-Dichloro-2-Butene(mixture of cis and trans)
中文名 1,4-二氯-2-丁烯(顺反混合)
类似名 N/A
产品描述 N/A
CAS 764-41-0
Molecular Formula C4H6Cl2
MW 125
纯度 95%
级别 LR
品牌 Hanhong
产品推荐
监管 N/A
大包装询价:
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
B14024 1,4-Dichloro-2-Butene(mixture of cis and trans) 请联系业务员
试剂说明备注 N/A
与我联系:
    N/A:
图谱:
    1,4-二氯-2-丁烯(顺反混合)
图谱说明:
    暂无
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com