Tetrachlorocyclopropene
Cat.# B12120
产品缩写 N/A
Product Name Tetrachlorocyclopropene
中文名 四氯环丙烯
类似名 N/A
产品描述 N/A
CAS 6262-42-6
Molecular Formula C3Cl4
MW 177.84
纯度 98%
级别 LR
品牌 Hanhong
产品推荐
监管 N/A
大包装询价:
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
B12120 Tetrachlorocyclopropene 请联系业务员
试剂说明备注 N/A
与我联系:
    N/A:
图谱:
    四氯环丙烯
图谱说明:
    暂无
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com