Fmoc-O-tert.butyl-L-threonine
Cat.# 01918
产品缩写 Fmoc-Thr(tBu)-OH
Product Name Fmoc-O-tert.butyl-L-threonine
中文名 Fmoc-O-叔丁基-L-苏氨酸
类似名 N/A
产品描述 白色结晶性粉末
CAS 71989-35-0
Molecular Formula N/A
MW 397.5
纯度 98%
级别 LR
品牌 瀚鸿
产品推荐 (促销产品)
监管 N/A
大包装询价:
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
01918 Fmoc-O-tert.butyl-L-threonine Hanhong 请联系业务员
试剂说明备注 N/A
与我联系:
  联系人: 马道功(先生)
  电话: 0086-021-64541543,13918533501
  邮箱: paul@hanhonggroup.com
  QQ: 935 888 945
  MSN:
  :
图谱:
  Fmoc-O-叔丁基-L-苏氨酸
图谱说明:
  暂无
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com