Fmoc-O-trityl-D-serine
Cat.# 01824
产品缩写 Fmoc-D-Ser(Trt)-OH
Product Name Fmoc-O-trityl-D-serine
中文名 Fmoc-O-三苯甲基-D-丝氨酸
类似名 N/A
产品描述 N/A
CAS N/A
Molecular Formula N/A
MW 569.4
纯度 N/A
级别 LR
品牌 Hanhong
产品推荐
监管 N/A
大包装询价:
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
01824 Fmoc-O-trityl-D-serine 请联系业务员
试剂说明备注 N/A
与我联系:
  联系人: 马道功(先生)
  电话: 0086-021-64541543,13918533501
  邮箱: paul@hanhonggroup.com
  QQ: 935 888 945
  MSN:
  :
图谱:
  Fmoc-O-三苯甲基-D-丝氨酸
图谱说明:
  暂无
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com