Fmoc-D-serine
Cat.# 01818
产品缩写 Fmoc-D-Ser-OH
Product Name Fmoc-D-serine
中文名 Fmoc-D-丝氨酸
类似名 fmoc-D-serine
产品描述 N/A
CAS 116861-26-8
Molecular Formula C18H17NO5
MW 327.3
纯度 98%
级别 LR
品牌 瀚鸿
产品推荐 (促销产品)
监管 N/A
大包装询价:
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
01818 Fmoc-D-serine Hanhong 请联系业务员
试剂说明备注 N/A
与我联系:
  联系人: 马道功(先生)
  电话: 0086-021-64541543,13918533501
  邮箱: paul@hanhonggroup.com
  QQ: 935 888 945
  MSN:
  :
图谱:
  Fmoc-D-丝氨酸
图谱说明:
  暂无
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com