Abz-Gly-OH · HCl
相关资料
Cat.# 00965
产品缩写 Abz-Gly-OH · HCl
Product Name Abz-Gly-OH · HCl
中文名 Abz-Gly-OH · HCl
类似名 N/A
产品描述 N/A
CAS 256657-23-5
Molecular Formula C9H10N2O3 · HCl
MW 230.65
纯度 N/A
级别 LR
品牌 Hanhong
产品推荐
监管 N/A
试剂订购
Cat # 货号 产品名称 品牌 纯度 级别 产品包装 订购 供货 在线订购
00965
00965-5g Abz-Gly-OH · HCl Hanhong N/A LR 5g ¥672.00 联系业务员
00965
00965-25g Abz-Gly-OH · HCl Hanhong N/A LR 25g ¥2696.00 联系业务员
试剂说明备注 N/A
大包装询价:
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
00965 Abz-Gly-OH · HCl 请联系业务员
试剂说明备注 N/A
与我联系:
  Contact: 张龙海/Tony(先生)
  Tell: 021-54308253,15000655127
  E-mail: fred@hanhonggroup.com
  MSN: marulong82@live.cn
  QQ: 2355241794
  :
  联系人: 马道功(先生)
  电话(Tel): 0086-021-64541543,13918533501
  邮箱(Email): paul@hanhonggroup.com
  QQ: 935 888 945
  MSN:
  :
  :
图谱:
  Abz-Gly-OH · HCl
图谱说明:
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com