Lys-Cys-Asn-Thr-Ala-Thr-Cys-Ala-Thr-Gln-Arg-Leu-Ala-Asn-Phe-Leu-Val-His-Ser-Ser-Asn-Asn-Phe-Gly-Pro-Ile-Leu-Pro-Pro-Thr-Asn-Val-Gly-Ser-Asn-Thr-Tyr-NH2
相关资料
Cat.# 3P17
产品缩写 Lys-Cys-Asn-Thr-Ala-Thr-Cys-Ala-Thr-Gln-Arg-Leu-Ala-Asn-Phe-Leu-Val-His-Ser-Ser-Asn-Asn-Phe-Gly-Pro-Ile-Leu-Pro-Pro-Thr-Asn-Val-Gly-Ser-Asn-Thr-Tyr-NH2
Product Name Lys-Cys-Asn-Thr-Ala-Thr-Cys-Ala-Thr-Gln-Arg-Leu-Ala-Asn-Phe-Leu-Val-His-Ser-Ser-Asn-Asn-Phe-Gly-Pro-Ile-Leu-Pro-Pro-Thr-Asn-Val-Gly-Ser-Asn-Thr-Tyr-NH2
中文名 醋酸普兰林肽
类似名 N/A
产品描述 N/A
CAS 196078-30-5
Molecular Formula N/A
MW N/A
纯度 N/A
级别 LR
品牌 Hanhong
产品推荐
监管 N/A
试剂订购
Cat # 货号 产品名称 品牌 纯度 级别 产品包装 订购 供货 在线订购
3P17
3P17- Lys-Cys-Asn-Thr-Ala-Thr-Cys-Ala-Thr-Gln-Arg-Leu-Ala-Asn-Phe-Leu-Val-His-Ser-Ser-Asn-Asn-Phe-Gly-Pro-Ile-Leu-Pro-Pro-Thr-Asn-Val-Gly-Ser-Asn-Thr-Tyr-NH2 Hanhong N/A LR ¥0.00 联系业务员
试剂说明备注 N/A
大包装询价:
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
3P17 Lys-Cys-Asn-Thr-Ala-Thr-Cys-Ala-Thr-Gln-Arg-Leu-Ala-Asn-Phe-Leu-Val-His-Ser-Ser-Asn-Asn-Phe-Gly-Pro-Ile-Leu-Pro-Pro-Thr-Asn-Val-Gly-Ser-Asn-Thr-Tyr-NH2 请联系业务员
试剂说明备注 N/A
与我联系:
    N/A:
图谱:
    醋酸普兰林肽
图谱说明:
    暂无
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com