H-Gly-NHNH-Z Trifluoroacetate salt
相关资料
Cat.# 00953
产品缩写 H-Gly-NHNH-Z Trifluoroacetate salt
Product Name H-Gly-NHNH-Z Trifluoroacetate salt
中文名 H-Gly-NHNH-Z Trifluoroacetate salt
类似名 N/A
产品描述 N/A
CAS 46742-14-7
Molecular Formula C10H13N3O3
MW 223.23
纯度 N/A
级别 LR
品牌 Hanhong
产品推荐
监管 N/A
试剂订购
Cat # 货号 产品名称 品牌 纯度 级别 产品包装 订购 供货 在线订购
00953
00953-1g H-Gly-NHNH-Z Trifluoroacetate salt Hanhong N/A LR 1g ¥233.70 联系业务员
00953
00953-5g H-Gly-NHNH-Z Trifluoroacetate salt Hanhong N/A LR 5g ¥774.30 联系业务员
试剂说明备注 N/A
大包装询价:
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
00953 H-Gly-NHNH-Z Trifluoroacetate salt 请联系业务员
试剂说明备注 N/A
与我联系:
  销售部 董龙辉 Contact : Daniel
  Tel: +86-21-64531437
  Mobilephone: +86-(0)-15900522649
  E-mail: Daniel@hanhonggroup.com
  QQ: 2219934978
  联系人: 马道功(先生)
  电话(Tel): 0086-021-64541543,13918533501
  邮箱(Email): paul@hanhonggroup.com
  QQ: 935 888 945
  MSN:
  :
  :
图谱:
  H-Gly-NHNH-Z Trifluoroacetate salt
图谱说明:
  暂无
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com