H-Asn-Arg-Val-Tyr-Val-His-Pro-Phe-OH
相关资料
Cat.# 3P01
产品缩写 H-Asn-Arg-Val-Tyr-Val-His-Pro-Phe-OH
Product Name H-Asn-Arg-Val-Tyr-Val-His-Pro-Phe-OH
中文名 醋酸血管紧张素
类似名 N/A
产品描述 N/A
CAS 20071-00-5
Molecular Formula N/A
MW N/A
纯度 N/A
级别 LR
品牌 Hanhong
产品推荐
监管 N/A
试剂订购
Cat # 货号 产品名称 品牌 纯度 级别 产品包装 订购 供货 在线订购
3P01
3P01-10mg H-Asn-Arg-Val-Tyr-Val-His-Pro-Phe-OH Hanhong N/A LR 10mg ¥120.00 联系业务员
3P01
3P01-50mg H-Asn-Arg-Val-Tyr-Val-His-Pro-Phe-OH Hanhong N/A LR 50mg ¥540.00 联系业务员
试剂说明备注 N/A
大包装询价:
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
3P01 H-Asn-Arg-Val-Tyr-Val-His-Pro-Phe-OH 请联系业务员
试剂说明备注 N/A
与我联系:
    N/A:
图谱:
    醋酸血管紧张素
图谱说明:
    暂无
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com