Pal-Val-Gly-Val-Ala-Pro-Gly-OH
相关资料
Cat.# 26P04
产品缩写 Pal-Val-Gly-Val-Ala-Pro-Gly-OH
Product Name Pal-Val-Gly-Val-Ala-Pro-Gly-OH
中文名 Pal-Val-Gly-Val-Ala-Pro-Gly-OH
类似名 N/A
产品描述 N/A
CAS 171263-26-6
Molecular Formula N/A
MW N/A
纯度 N/A
级别 LR
品牌 Hanhong
产品推荐
监管 N/A
试剂订购
Cat # 货号 产品名称 品牌 纯度 级别 产品包装 订购 供货 在线订购
26P04
26P04- Pal-Val-Gly-Val-Ala-Pro-Gly-OH Hanhong N/A LR ¥0.00 联系业务员
试剂说明备注 N/A
大包装询价:
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
26P04 Pal-Val-Gly-Val-Ala-Pro-Gly-OH 请联系业务员
试剂说明备注 N/A
与我联系:
    N/A:
图谱:
    Pal-Val-Gly-Val-Ala-Pro-Gly-OH
图谱说明:
    暂无
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com