D-Phe-Cys-Phe-D-Trp-Lys-Thr-Cys-Thr-ol
相关资料
Cat.# 3P14
产品缩写 D-Phe-Cys-Phe-D-Trp-Lys-Thr-Cys-Thr-ol
Product Name D-Phe-Cys-Phe-D-Trp-Lys-Thr-Cys-Thr-ol
中文名 奥曲肽
类似名 N/A
产品描述 N/A
CAS 83150-76-9
Molecular Formula N/A
MW N/A
纯度 N/A
级别 LR
品牌 Hanhong
产品推荐
监管 N/A
试剂订购
Cat # 货号 产品名称 品牌 纯度 级别 产品包装 订购 供货 在线订购
3P14
3P14- D-Phe-Cys-Phe-D-Trp-Lys-Thr-Cys-Thr-ol Hanhong N/A LR ¥0.00 联系业务员
试剂说明备注 N/A
大包装询价:
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
3P14 D-Phe-Cys-Phe-D-Trp-Lys-Thr-Cys-Thr-ol 请联系业务员
试剂说明备注 N/A
与我联系:
    N/A:
图谱:
    奥曲肽
图谱说明:
    N/A
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com