Fmoc-O-tert.butyl-D-threonine
相关资料
Cat.# 01917
产品缩写 Fmoc-D-Thr(tBu)-OH
Product Name Fmoc-O-tert.butyl-D-threonine
中文名 Fmoc-O-叔丁基-D-苏氨酸
类似名 N/A
产品描述 N/A
CAS 138797-71-4
Molecular Formula N/A
MW 397.5
纯度 N/A
级别 LR
品牌 Hanhong
产品推荐
监管 N/A
试剂订购
Cat # 货号 产品名称 品牌 纯度 级别 产品包装 订购 供货 在线订购
01917
01917-5g Fmoc-O-tert.butyl-D-threonine Hanhong N/A LR 5g ¥570.00 联系业务员
01917
01917-25g Fmoc-O-tert.butyl-D-threonine Hanhong N/A LR 25g ¥2340.00 联系业务员
试剂说明备注 N/A
大包装询价:
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
01917 Fmoc-O-tert.butyl-D-threonine 请联系业务员
试剂说明备注 N/A
与我联系:
  Contact: Ms Mei
  Tel: +86-21-64531573,+86-(0)-13817367301
  MSN:
  E-mail: jean@hanhonggroup.com
  :
  联系人: 马道功(先生)
  电话: 0086-021-64541543,13918533501
  邮箱: paul@hanhonggroup.com
  QQ: 935 888 945
  MSN:
  :
图谱:
  Fmoc-O-叔丁基-D-苏氨酸
图谱说明:
  N/A
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com