Fmoc-L-serine
相关资料
Cat.# 01819
产品缩写 Fmoc-Ser-OH
Product Name Fmoc-L-serine
中文名 Fmoc-L-丝氨酸
类似名 Fmoc-L-丝氨酸
产品描述 N/A
CAS 73724-45-5
Molecular Formula C18H17NO5
MW 327.3
纯度 98%
级别 LR
品牌 瀚鸿
产品推荐 (促销产品)
监管 N/A
试剂订购
Cat # 货号 产品名称 品牌 纯度 级别 产品包装 订购 供货 在线订购
01819
01819-25g Fmoc-L-serine 瀚鸿 98% LR 25g ¥240.00 现货
01819
01819-100g Fmoc-L-serine 瀚鸿 98% LR 100g ¥720.00 现货
01819
01819-5g Fmoc-L-serine 瀚鸿 98% LR 5g ¥120.00 现货
试剂说明备注 N/A
大包装询价:
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
01819 Fmoc-L-serine Hanhong 99% 5kg 1200-1800/KG 10-15天 请联系业务员
01819 Fmoc-L-serine Hanhong 99% 50kg 1000-1500/KG 15-20天 请联系业务员
试剂说明备注 N/A
与我联系:
  联系人: 马道功(先生)
  电话: 0086-021-64541543,13918533501
  邮箱: paul@hanhonggroup.com
  QQ: 935 888 945
  MSN:
  Contact: Ms Mei
  Tel: +86-21-64531573
  Mobilephone: +86-(0)-13817367301
  MSN:
  :
图谱:
  Fmoc-L-丝氨酸
图谱说明:
  N/A
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com