1-CYCLOHEXENYLBORONIC ACID
相关资料
Cat.# MR01021036
产品缩写 1-CYCLOHEXENYLBORONIC ACID
Product Name 1-CYCLOHEXENYLBORONIC ACID
中文名 环己烯-1-基硼酸
类似名 环己烯-1-基硼酸;1-环己烯-1-基-硼 酸;1-环己烯硼酸;环己烯-1-硼酸;环己烯硼酸;环己-1-烯-1-基硼酸
产品描述 N/A
CAS 89490-05-1
Molecular Formula C6H11BO2
MW 125.96
纯度 96%
级别 LR
品牌 Hanhong
产品推荐 (优势产品)     (新产品)     
监管 N/A
试剂订购
Cat # 货号 产品名称 品牌 纯度 级别 产品包装 订购 供货 供货周期
MR01021036
MR01021036-5g 1-CYCLOHEXENYLBORONIC ACID Hanhong 96% LR 5g ¥1200.00 联系业务员
MR01021036
MR01021036-25g 1-CYCLOHEXENYLBORONIC ACID Hanhong 96% LR 25g ¥4000.00 联系业务员
MR01021036
MR01021036-100g 1-CYCLOHEXENYLBORONIC ACID Hanhong 96% LR 100g ¥8000.00 联系业务员
MR01021036
MR01021036-500g 1-CYCLOHEXENYLBORONIC ACID Hanhong 96% LR 500g ¥15000.00 联系业务员
试剂说明备注 N/A
大包装询价
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
MR01021036
1-CYCLOHEXENYLBORONIC ACID 请联系业务员
大包装说明备注: N/A
与我联系:
  N/A:
生产供应信息:
  N/A:
指标:
  N/A:
包装与存储:
  N/A:
理化性质:
  N/A:
生化性质及应用:
  N/A:
有关反应:
  N/A:
参考文献:
  N/A:
安全资料:
  N/A:
备注 :
  2014-11-29 1:
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com