4-Butoxybenzoyl chloride
相关资料
Cat.# B35167
产品缩写 N/A
Product Name 4-Butoxybenzoyl chloride
中文名 4-正丁氧基苯甲酰氯
类似名 4-N-丁氧基苯(甲)酰氯;4-正丁氧基苯甲酰氯,98%;
产品描述 N/A
CAS 33863-86-4
Molecular Formula C11H13ClO2
MW 212.67
纯度 N/A
级别 LR
品牌 Hanhong
产品推荐
监管 N/A
试剂订购
Cat # 货号 产品名称 品牌 纯度 级别 产品包装 订购 供货 供货周期
B35167
B35167- 4-Butoxybenzoyl chloride Hanhong N/A LR ¥0.00 联系业务员
试剂说明备注 N/A
大包装询价
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
B35167
4-Butoxybenzoyl chloride 请联系业务员
大包装说明备注: N/A
与我联系:
  N/A:
生产供应信息:
  N/A:
指标:
  N/A:
包装与存储:
  N/A:
理化性质:
  N/A:
生化性质及应用:
  N/A:
有关反应:
  N/A:
参考文献:
  N/A:
安全资料:
  N/A:
备注 :
  N/A:
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com