Guanidine hydrochloride
相关资料
Cat.# B16545
产品缩写 Guanidine hydrochloride
Product Name Guanidine hydrochloride
中文名 盐酸胍
类似名 氨基甲脒盐酸盐;胍,盐酸盐;胍单盐酸盐;
产品描述 N/A
CAS 50-01-1
Molecular Formula CH6ClN3
MW 95.53
纯度 98%
级别 LR
品牌 Hanhong
产品推荐
监管 N/A
试剂订购
Cat # 货号 产品名称 品牌 纯度 级别 产品包装 订购 供货 供货周期
B16545
B16545-100g Guanidine hydrochloride Hanhong 98% LR 100g ¥75.00 联系业务员
B16545
B16545-500g Guanidine hydrochloride Hanhong 98% LR 500g ¥209.00 联系业务员
试剂说明备注 N/A
大包装询价
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
B16545
Guanidine hydrochloride 请联系业务员
大包装说明备注: N/A
与我联系:
  N/A:
生产供应信息:
  N/A:
指标:
  N/A:
包装与存储:
  N/A:
理化性质:
  N/A:
生化性质及应用:
  N/A:
有关反应:
  N/A:
参考文献:
  N/A:
安全资料:
  N/A:
备注 :
  N/A:
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com