H-Ala-βNA · HBr
相关资料
Cat.# 001101
产品缩写 H-Ala-βNA · HBr
Product Name H-Ala-βNA · HBr
中文名 H-Ala-βNA · HBr
类似名 N/A
产品描述 N/A
CAS 3513-56-2
Molecular Formula C13H14N2O · HBr
MW 295.18
纯度 N/A
级别 LR,Tech
品牌 Hanhong
产品推荐
监管 N/A
试剂订购
Cat # 货号 产品名称 品牌 纯度 级别 产品包装 订购 供货 供货周期
001101
001101-1g H-Ala-βNA · HBr Hanhong N/A LR,Tech 1g ¥234.00 联系业务员 10-15天
001101
001101-5g H-Ala-βNA · HBr Hanhong N/A LR,Tech 5g ¥706.00 联系业务员 10-15天
试剂说明备注 N/A
大包装询价
Cat # 产品名称 品牌 质量 数量 订购 供货周期 大包装询价
001101
H-Ala-βNA · HBr hanhong 98% 1kg 询价 15-20天 请联系业务员
001101 H-Ala-βNA · HBr hanhong 98% 25kg 询价 15-20天 请联系业务员
大包装说明备注: N/A
与我联系:
  联系人: 马道功(先生)
  电话: 0086-021-64541543,13918533501
  邮箱: paul@hanhonggroup.com
  Q Q: 935 888 945
  MSN:
  Contact: Ms Mei
  Tel: +86-21-64531573
  Mobilephone: +86-(0)-13817367301
  MSN:
  E-mail: jean@hanhonggroup.com QQ:
  :
生产供应信息:
  N/A:
指标:
  N/A:
包装与存储:
  N/A:
理化性质:
  N/A:
生化性质及应用:
  N/A:
有关反应:
  N/A:
参考文献:
  References:
安全资料:
  N/A:
备注 :
  :
  :
相关分类:
Sales Department :Room 707, NO.2 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com