按照字母排序: A   B   C   D    E    F    G    H    I    J    K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Cat # 产品缩写 中文名称 CAS 产品描述 供货 价格/包装 订购
01919 Fmoc-Thr(tBu)-NCA Fmoc-O-tert.butyl-L-threonineN-carboxyanhydride 125814-28-0 ,LR, 联系业务员 ¥1200.00/5g ¥2500.00/25g 订购
01952 FMOC-D-苏氨酸 118609-38-4 98%,LR, 联系业务员 ¥500.00/5g ¥1000.00/25g 订购
01917 Fmoc-D-Thr(tBu)-OH Fmoc-O-叔丁基-D-苏氨酸 138797-71-4 ,LR, 联系业务员 ¥570.00/5g ¥2340.00/25g 订购
01954 Fmoc-Thr-ol Fmoc-L-苏氨醇 176380-53-3 ,LR, 联系业务员 ¥822.00/5g ¥3288.00/25g 订购
01962 Fmoc-Thr(tBu)-ODhbt Fmoc-Thr(tBu)-ODhbt 119767-84-9 ,LR, 联系业务员 ¥944.00/5g ¥3708.00/25g 订购
01915 Fmoc-Thr-OH.H2O Fmoc-L-苏氨酸 73731-37-0 >98%,LR ,白色粉末状 现货 ¥180.00/25g ¥500.00/100g 订购
01916 Fmoc-Thr(Bzl)-OH Fmoc-O-苄基-L-苏氨酸 117872-75-0 98%,LR, 联系业务员 ¥300.00/5g ¥1200.00/25g 订购
01918 Fmoc-Thr(tBu)-OH Fmoc-O-叔丁基-L-苏氨酸 71989-35-0 98%,LR ,白色结晶性粉末 现货 ¥342.00/25g ¥1032.00/100g 订购
01920 Fmoc-Thr(Trt)-OH Fmoc-O-三苯甲基-L-苏氨酸 133180-01-5 98%,LR , 联系业务员 ¥1800.00/25g ¥5400.00/100g 订购
01941 Fmoc-L-Thr[PO(OBzl)OH]-OH FMOC-苏氨酸磷酸苄酯 175291-56-2 >98%,LR , 联系业务员 ¥3090.00/10g ¥12360.00/5g 订购
01961 Fmoc-D-Thr-OH Fmoc-D-Thr-OH 157355-81-2 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥264.00/1g ¥1046.00/5g 订购
019120 Fmoc-D-allo-threoninol Fmoc-D-allo-threoninol 143143-54-8 ,LR, 联系业务员 ¥1012.00/1g ¥4044.00/5g 订购
019119 Fmoc-L-allo-threoninol Fmoc-L-allo-threoninol 252049-03-9 ,LR, 联系业务员 ¥1012.00/1g ¥4044.00/5g 订购
019118 Fmoc-D-threoninol Fmoc-D-threoninol 252049-02-8 ,LR, 联系业务员 ¥630.00/1g ¥2430.00/5g 订购
019115 Fmoc-D-Thr(PO(OBzl)OH)-OH Fmoc-D-Thr(PO(OBzl)OH)-OH N/A ,LR, 联系业务员 ¥0.00/ 订购
019114 Fmoc-Thr(PO3H2)-OH Fmoc-Thr(PO3H2)-OH N/A ,LR, 联系业务员 ¥0.00/ 订购
019107 Fmoc-allo-Thr(tBu)-ODhbt Fmoc-allo-Thr(tBu)-ODhbt 267882-90-6 ,LR, 联系业务员 ¥672.00/1g ¥2713.00/5g 订购
019106 Fmoc-D-allo-Thr(tBu)-OH Fmoc-D-allo-Thr(tBu)-OH 170643-02-4 ,LR, 联系业务员 ¥2190.00/1g ¥8760.00/5g 订购
019105 Fmoc-allo-Thr(tBu)-OH Fmoc-allo-Thr(tBu)-OH 201481-37-0 ,LR, 联系业务员 ¥876.00/1g ¥3538.00/5g 订购
019104 Fmoc-D-allo-Thr-OH Fmoc-D-allo-Thr-OH 130674-54-3 ,LR, 联系业务员 ¥1182.00/1g ¥4648.00/5g 订购
019103 Fmoc-allo-Thr-OH Fmoc-allo-Thr-OH 146306-75-4 ,LR, 联系业务员 ¥1182.00/1g ¥4648.00/5g 订购
01976 Fmoc-N-Me-Thr(tBu)-OH Fmoc-N-Me-Thr(tBu)-OH 117106-20-4 ,LR, 联系业务员 ¥1836.00/5g ¥7332.00/25g 订购
01975 Fmoc-N-Me-Thr-OH Fmoc-N-Me-Thr-OH 252049-06-2 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥1182.00/1g ¥4648.00/5g 订购
01965 Fmoc-Thr(GalNAc(Ac)3-α-D)-OH Fmoc-Thr(GalNAc(Ac)3-α-D)-OH 116783-35-8 ,LR, 联系业务员 ¥4380.00/100mg ¥8760.00/250mg 订购
01964 Fmoc-D-Thr(Bzl)-OH Fmoc-D-Thr(Bzl)-OH 131545-63-6 ,LR, 联系业务员 ¥306.00/1g ¥1246.00/5g 订购
01963 Fmoc-Thr(tBu)-OPfp Fmoc-Thr(tBu)-OPfp 117088-31-0 ,LR, 联系业务员 ¥840.00/5g ¥2760.00/25g 订购
R385 Fmoc-O-磷酰基-L-苏氨酸 N/A ,LR, 联系业务员 ¥1500.00/5g ¥3000.00/25g 订购
019125 FMOC-BETA-HTHR(TBU)-OH FMOC-BETA-HTHR(TBU)-OH 353245-99-5 ,LR, 联系业务员 ¥0.00/ 订购
01946 Fmoc-Thr(tbu)-OL Fmoc-Thr(tbu)-OL 189337-28-8 98%,LR,白色结晶 现货 ¥1380.00/5g ¥5500.00/25g 订购
019130 FMOC-Thr(tBu)-Bt FMOC-Thr(tBu)-Bt 1126433-39-3 ,LR, 联系业务员 ¥0.00/ 订购


Sales Department :Room 206-209, NO.1 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com