按照字母排序: A   B   C   D    E    F    G    H    I    J    K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Cat # 产品缩写 中文名称 CAS 产品描述 供货 价格/包装 订购
01914 Boc-Thr(Bzl)-NCA Boc-O-benzyl-L-threonineN-carboxyanhydride 160803-32-7 ,LR, 联系业务员 ¥2000.00/5g ¥4500.00/25g 订购
01913 Boc-Thr(Me)-OH BOC-O-甲基-L-苏氨酸 48068-25-3 98%,LR , 联系业务员 ¥1500.00/5g ¥3000.00/25g 订购
01969 Bpoc-Thr(tBu)-OH · CHA Bpoc-Thr(tBu)-OH · CHA 23631-92-7 ,LR, 联系业务员 ¥234.00/1g ¥774.00/5g 订购
01908 Boc-Thr-OH Boc-L-苏氨酸 2592-18-9 98%,LR,白色粉末状 联系业务员 ¥233.90/25g ¥642.10/100g 订购
01910 Boc-D-Thr(Bzl)-OH Boc-O-苄基-D-苏氨酸 69355-99-3 ,LR, 联系业务员 ¥480.00/5g ¥1830.00/25g 订购
01909 Boc-Thr-OMe Boc-L-苏氨酸甲酯 79479-07-5 98%,LR, 联系业务员 ¥1000.00/5g ¥2000.00/25g 订购
01912 Boc-Thr(Bzl)-OSu Boc-O-benzyl-L-threonineN-hydroxysuccinimideester 32886-43-4 ,LR, 联系业务员 ¥472.00/5g ¥1820.10/25g 订购
01911 Boc-Thr(Bzl)-OH Boc-O-苄基-L-苏氨酸 15260-10-3 >99%,LR ,白色结晶粉末 联系业务员 ¥1128.00/100g ¥0.00/ 订购
01955 Boc-D-Thr-OH Boc-D-Thr-OH 55674-67-4 98%,LR,Tech,白色粉末状 联系业务员 ¥270.00/5g ¥1080.00/25g 订购
01956 Boc-Thr-OBzl Boc-Thr-OBzl 33662-26-9 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥472.00/5g ¥1888.00/25g 订购
01957 Boc-Thr-OSu Boc-Thr-OSu 63076-44-8 ,LR, 联系业务员 ¥300.00/5g ¥1140.00/25g 订购
01958 Boc-Thr(tBu)-OH Boc-Thr(tBu)-OH 13734-40-2 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥1560.00/25g ¥4680.00/100g 订购
01959 Boc-D-Thr(tBu)-OH Boc-D-Thr(tBu)-OH 201217-86-9 ,LR, 联系业务员 ¥404.00/1g ¥1552.00/5g 订购
01974 Boc-N-Me-Thr(Bzl)-OH · CHA Boc-N-Me-Thr(Bzl)-OH · CHA 64263-80-5 ,LR, 联系业务员 ¥472.00/1g ¥1854.00/5g 订购
01972 Bz-D-Thr-OMe Bz-D-Thr-OMe 60538-16-1 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥404.00/1g ¥1552.00/5g 订购
01973 Boc-N-Me-Thr-OH Boc-N-Me-Thr-OH 101759-72-2 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥774.00/1g ¥3100.00/5g 订购
01971 Bz-Thr-OMe Bz-Thr-OMe 79893-89-3 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥234.00/1g ¥672.00/5g 订购
01970 Bpoc-Thr(tBu)-OSu Bpoc-Thr(tBu)-OSu 62020-53-5 ,LR, 联系业务员 ¥234.00/1g ¥944.00/5g 订购
01960 Boc-Thr(p-chloro-Bzl)-OH · DCHA Boc-Thr(p-chloro-Bzl)-OH · DCHA 60803-72-7 ,LR, 联系业务员 ¥404.00/1g ¥1616.00/5g 订购
019123 Boc-L-allo-Thr-OH Boc-L-别苏氨酸 23082-30-6 ,LR, 联系业务员 ¥0.00/ 订购
019127 Boc-O-Benzyl-D-threoninol Boc-O-苄基-D-苏氨醇 168034-31-9 ,LR, 联系业务员 ¥0.00/ 订购
019128 BOC-THR(BZL)-OL BOC-O-苄基-L-苏氨醇 133565-43-2 ,LR, 联系业务员 ¥0.00/ 订购


Sales Department :Room 206-209, NO.1 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com