按照字母排序: A   B   C   D    E    F    G    H    I    J    K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Cat # 产品缩写 中文名称 CAS 产品描述 供货 价格/包装 订购
01801 H-D-Ser-OH D-丝氨酸 312-84-5 98%,LR , 现货 ¥300.00/25g ¥850.00/100g 订购
01802 H-Ser-OH L-丝氨酸 56-45-1 ,LR, 现货 ¥132.00/100g ¥460.00/500g 订购
01803 H-DL-Ser-OH DL-丝氨酸 302-84-1 98%,LR , 现货 ¥80.00/25g ¥260.00/100g 订购
01804 Boc-D-Ser-OH Boc-D-丝氨酸 6368-20-3 98%,LR, 现货 ¥350.00/25g ¥1200.00/100g 订购
01805 Boc-Ser-OH Boc-L-丝氨酸 3262-72-4 98%,LR , 现货 ¥550.00/100g ¥75.00/5g 订购
01807 Boc-D-Ser-OBzl Boc-D-Serine benzyl ester 141527-78-8 98%,LR , 联系业务员 ¥1500.00/5g ¥3500.00/25g 订购
01808 Boc-Ser-OBzl Boc-L-Serine benzyl ester 59524-02-6 98%,LR , 现货 ¥222.00/5g ¥894.00/25g 订购
01809 Boc-D-Ser-OMe Boc-D-丝氨酸甲酯 95715-85-8 98%,LR , 联系业务员 ¥1200.00/5g ¥2500.00/25g 订购
01810 Boc-Ser-OMe Boc-L-丝氨酸甲酯 2766-43-0 98%,LR , 联系业务员 ¥280.00/25g ¥900.00/100g 订购
018100 H-Ser(tBu)-OH H-Ser(tBu)-OH 18822-58-7 >98%,LR,Tech,米黄色粉末块状 联系业务员 ¥396.00/5g ¥1560.00/25g 订购
018101 H-D-Ser(tBu)-OH H-D-Ser(tBu)-OH 18783-53-4 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥336.00/1g ¥1348.00/5g 订购
018102 H-Ser(tBu)-OtBu H-Ser(tBu)-OtBu 48067-24-9 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥706.00/5g ¥2828.00/25g 订购
018103 H-Ser(tBu)-OMe · HCl H-Ser(tBu)-OMe · HCl 17114-97-5 98%,LR,Tech,白色粉末状 联系业务员 ¥540.00/5g ¥2190.00/25g 订购
018104 H-D-Ser(tBu)-OMe · HCl H-D-Ser(tBu)-OMe · HCl 78537-14-1 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥300.00/1g ¥1200.00/5g 订购
018105 H-Ser(Bzl)-OBzl · p-tosylate H-Ser(Bzl)-OBzl · p-tosylate 67321-05-5 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥264.00/5g ¥1046.00/25g 订购
018106 H-Ser(Bzl)-OMe · HCl H-Ser(Bzl)-OMe · HCl 19525-87-2 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥404.00/5g ¥1616.00/25g 订购
018107 H-Ser-AMC Hydrochloride salt H-Ser-AMC Hydrochloride salt 98516-73-5 ,LR, 联系业务员 ¥2190.00/250mg ¥6570.00/1g 订购
018108 H-Ser-4MβNA H-Ser-4MβNA 81607-67-2 ,LR, 联系业务员 ¥306.00/250mg ¥944.00/1g 订购
018109 H-Ser-βNA H-Ser-βNA 888-74-4 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥404.00/1g ¥1616.00/5g 订购
01811 Boc-Ser-OtBu Boc-L-Serine tert.butyl ester 7738-22-9 98%,LR , 联系业务员 ¥267.90/1g ¥1080.10/5g 订购
018110 H-Ser(tBu)-AMC · HCl H-Ser(tBu)-AMC · HCl 201855-41-6 ,LR, 联系业务员 ¥774.00/250mg ¥2326.00/1g 订购
018111 Z-Ser-NHNH2 Z-Ser-NHNH2 26582-86-5 ,LR, 联系业务员 ¥234.00/5g ¥808.00/25g 订购
018112 Z-Ser-OBzl Z-Ser-OBzl 21209-51-8 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥268.00/5g ¥1080.00/25g 订购
018113 Z-D-Ser-OBzl Z-D-Ser-OBzl 53933-06-5 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥642.00/5g ¥2492.00/25g 订购
018114 Z-Ser(tBu)-NHNH2 Z-Ser(tBu)-NHNH2 17083-21-5 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥404.00/5g ¥1552.00/25g 订购
018115 Z-D-Ser(tBu)-OMe Z-D-Ser(tBu)-OMe 93204-37-6 ,LR, 联系业务员 ¥306.00/1g ¥1246.00/5g 订购
018116 Z-Ser(tBu)-OSu Z-Ser(tBu)-OSu 19460-97-0 ,LR, 联系业务员 ¥753.00/5g ¥3011.00/25g 订购
018117 Z-Ser(Bzl)-OSu Z-Ser(Bzl)-OSu 98647-23-5 ,LR, 联系业务员 ¥523.00/5g ¥2092.00/25g 订购
018118 Z-Ser(Tos)-OMe Z-Ser(Tos)-OMe 1492-52-0 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥330.00/5g ¥1320.00/25g 订购
018119 Z-Ser(Trt)-OH Z-Ser(Trt)-OH N/A 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥0.00/ 订购
01812 Boc-D-Ser(Bzl)-OH N-叔丁氧羰基-O苄-D-丝氨酸 47173-80-8 98%,LR , 联系业务员 ¥1000.00/5g ¥2000.00/25g 订购
018120 Fmoc-Ser(PO3H2)-OH Fmoc-Ser(PO3H2)-OH 158171-15-4 ,LR, 联系业务员 ¥642.00/1g ¥2492.00/5g 订购
018121 Fmoc-D-Ser(PO(OBzl)OH)-OH Fmoc-D-Ser(PO(OBzl)OH)-OH N/A ,LR, 联系业务员 ¥0.00/250g ¥0.00/25g 订购
018122 H-Ser(PO3H2)-OH H-Ser(PO3H2)-OH 407-41-0 ,LR, 联系业务员 ¥1144.00/25g ¥3402.00/100g 订购
018123 H-D-Ser(PO3H2)-OH H-D-Ser(PO3H2)-OH 73913-63-0 ,LR, 联系业务员 ¥234.00/500mg ¥438.00/1g 订购
018124 H-Ser(SO3H)-OH H-Ser(SO3H)-OH 626-69-7 ,LR, 联系业务员 ¥404.00/1g ¥1552.00/5g 订购
018125 H-D-Ser(SO3H)-OH H-D-Ser(SO3H)-OH 19794-48-0 ,LR, 联系业务员 ¥472.00/1g ¥1854.00/5g 订购
018126 DL-Serine methyl ester hydrochloride DL-丝氨酸甲酯盐酸盐 5619-4-5 98%,LR , 联系业务员 ¥0.00/ 订购
018127 O-PHOSPHO-L-SERINE DL-O-磷酸丝氨酸 17885-08-4 98%,LR, 联系业务员 ¥0.00/ 订购
018128 2-Methyl-L-serine 2-甲基-L-丝氨酸 16820-18-1 ,LR, 联系业务员 ¥0.00/ 订购
018129 2-Methyl-DL-serine hydrate 2-甲基-DL-丝氨酸水合物 3398-40-1 ,LR, 联系业务员 ¥0.00/ 订购
01813 Boc-Ser(Bzl)-OH 叔丁氧羰基-O-苄基-L-丝氨酸 23680-31-1 98%,LR , 联系业务员 ¥366.00/25g ¥1098.00/100g 订购
018130 Fmoc-Ser-Opac N-芴甲氧羰基丝氨酸-a-苯乙酮酯 N/A ,LR, 联系业务员 ¥0.00/ 订购
018131 L-ser(trt)-OMe L-ser(trt)-OMe N/A ,LR, 联系业务员 ¥0.00/ 订购
018132 BOC-Ser(trt)-OH BOC-Ser(trt)-OH N/A ,LR, 联系业务员 ¥0.00/ 订购
018133 H-DL-Ser-OEt·HCl DL-丝氨酸乙酯盐酸盐 3940-27-0 98%,LR , 现货 ¥300.00/25g ¥800.00/100g 订购
018134 Fmoc-L-Ser-OBzl Fmoc-L-Ser-OBzl N/A ,LR, 联系业务员 ¥0.00/ 订购
018135 H-DL-Ser(Bzl)-OH O-苄基-DL-丝氨酸 5445-44-3 98%,LR , 联系业务员 ¥0.00/ 订购
018136 N-acetyl-DL-Serine sodium salt N-乙酰-DL-丝氨酸钠盐 N/A ,LR, 联系业务员 ¥0.00/ 订购
018137 D-Ser(tBu)-OtBu.HCl D-丝氨酸双叔丁酯盐酸盐 179559-35-4 98%,LR , 联系业务员 ¥0.00/ 订购


Sales Department :Room 206-209, NO.1 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com