按照字母排序: A   B   C   D    E    F    G    H    I    J    K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Cat # 产品缩写 中文名称 CAS 产品描述 供货 价格/包装 订购
01823 Fmoc-Ser(tBu)-NCA Fmoc-O-tert.butyl-L-serineN-carboxyanhydride 129288-44-4 ,LR, 联系业务员 ¥1200.00/5g ¥2500.00/25g 订购
01818 Fmoc-D-Ser-OH Fmoc-D-丝氨酸 116861-26-8 98%,LR , 现货 ¥200.00/5g ¥600.00/25g 订购
01862 Fmoc-Ser(Ac)-OH Fmoc-O-acetyl-L-serine 171778-17-9 >98%,LR ,白色固体粉末; 联系业务员 ¥306.00/1g ¥1246.00/5g 订购
01819 Fmoc-Ser-OH Fmoc-L-丝氨酸 73724-45-5 98%,LR , 现货 ¥720.00/100g ¥120.00/5g 订购
01878 Fmoc-Ser(BSi)-OH Fmoc-Ser(BSi)-OH 146346-81-8 ,LR, 联系业务员 ¥642.00/1g ¥2560.00/5g 订购
01879 Fmoc-D-Ser(BSi)-OH Fmoc-D-Ser(BSi)-OH 201210-25-5 ,LR, 联系业务员 ¥774.00/1g ¥3100.00/5g 订购
01881 Fmoc-D-Ser(tBu)-ODhbt Fmoc-D-Ser(tBu)-ODhbt 201210-27-7 ,LR, 联系业务员 ¥774.00/1g ¥3100.00/5g 订购
01882 Fmoc-Ser(tBu)-OPfp Fmoc-Ser(tBu)-OPfp 105751-13-1 ,LR, 联系业务员 ¥840.00/5g ¥2760.00/25g 订购
01883 Fmoc-D-Ser(Bzl)-OH Fmoc-D-Ser(Bzl)-OH 122889-11-6 ,LR, 联系业务员 ¥306.00/1g ¥1246.00/5g 订购
018120 Fmoc-Ser(PO3H2)-OH Fmoc-Ser(PO3H2)-OH 158171-15-4 ,LR, 联系业务员 ¥642.00/1g ¥2492.00/5g 订购
018121 Fmoc-D-Ser(PO(OBzl)OH)-OH Fmoc-D-Ser(PO(OBzl)OH)-OH N/A ,LR, 联系业务员 ¥0.00/250g ¥0.00/25g 订购
01893 Fmoc-N-Me-Ser(tBu)-OH Fmoc-N-Me-Ser(tBu)-OH 197632-77-2 ,LR, 联系业务员 ¥1836.00/5g ¥7332.00/25g 订购
01820 Fmoc-Ser(Bzl)-OH Fmoc-O-苄基-L-丝氨酸 83792-48-7 98%,LR , 联系业务员 ¥252.00/5g ¥960.00/25g 订购
01824 Fmoc-D-Ser(Trt)-OH Fmoc-O-三苯甲基-D-丝氨酸 N/A ,LR, 联系业务员 ¥1000.00/5g ¥2000.00/25g 订购
01825 Fmoc-Ser(Trt)-OH Fmoc-O-三苯甲基-L-丝氨酸 111061-56-4 98%,LR , 联系业务员 ¥1290.00/25g ¥3870.00/100g 订购
01850 Fmoc-L-Ser[PO(OBzl)OH]-OH Fmoc-丝氨酸磷酸苄酯 158171-14-3 98%,LR , 联系业务员 ¥2490.00/10g ¥9960.00/50g 订购
01884 Fmoc-Ser(GalNAc(Ac)3-α-D)-OH Fmoc-Ser(GalNAc(Ac)3-α-D)-OH 120173-57-1 ,LR, 联系业务员 ¥4380.00/100mg ¥8760.00/250mg 订购
01880 Fmoc-Ser(tBu)-ODhbt Fmoc-Ser(tBu)-ODhbt 109434-27-7 ,LR, 联系业务员 ¥808.00/5g ¥3236.00/25g 订购
01877 Fmoc-Ser-OMe Fmoc-Ser-OMe 82911-78-2 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥574.00/1g ¥2326.00/5g 订购
018134 Fmoc-L-Ser-OBzl Fmoc-L-Ser-OBzl N/A ,LR, 联系业务员 ¥0.00/ 订购
R386 Fmoc-O-磷酰基-L-丝氨酸 61596-39-2 ,LR, 联系业务员 ¥1144.00/50mg ¥4584.00/250mg 订购
018138 fmoc-l-ser(me)-oh N/A ,LR, 联系业务员 ¥0.00/ 订购
018152 Fmoc-?丝氨酸(O-?炔丙基)?-?OH 1354752-75-2 98,LR, 联系业务员 ¥0.00/ 订购


Sales Department :Room 206-209, NO.1 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com