按照字母排序: A   B   C   D    E    F    G    H    I    J    K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Cat # 产品缩写 中文名称 CAS 产品描述 供货 价格/包装 订购
B33351 4-异丙基苯酚 99-89-8 99%,LR, 现货 ¥284.00/100g ¥780.00/500g 订购
B33352 3-氨基-4-氟苯酚 62257-16-3 ,LR, 联系业务员 ¥0.00/5g 订购
B33353 2,4-二叔丁基苯酚 96-76-4 ,LR, 联系业务员 ¥0.00/ 订购
B33354 叔丁基对羟基茴香醚 25013-16-5 ,LR, 现货 ¥175.00/100g ¥480.00/500g 订购
B31108 对硝基苯甲醇 619-73-8 ,LR, 现货 ¥380.00/100g ¥535.00/250g 订购
B31114 2-甲氧基苯甲醇 612-16-8 ,LR, 联系业务员 ¥0.00/25g ¥0.00/100g 订购
B31115 2-羟基苄醇 90-01-7 ,LR, 联系业务员 ¥473.00/100g ¥1680.00/500g 订购
B31116 对环己基苯酚 1131-60-8 ,LR, 联系业务员 ¥0.00/100g ¥0.00/500g 订购
B31117 3,5-二羟基苯甲醇 29654-55-5 ,LR, 联系业务员 ¥380.00/5g ¥1150.00/25g 订购
B31118 3,5-二叔丁基邻苯二酚 1020-31-1 ,LR, 联系业务员 ¥0.00/25g ¥0.00/100g 订购
B31119 4-二甲胺-2-丁炔醇 N/A ,LR, 联系业务员 ¥0.00/100g ¥0.00/500g 订购
B31121 4-甲基-2,3,6-三溴苯酚 N/A ,LR, 联系业务员 ¥0.00/100g ¥0.00/500g 订购
B33051 五溴苄基醇 79415-41-1 ,LR, 联系业务员 ¥0.00/100g ¥0.00/500g 订购
B33052 五氟苄醇 440-60-8 ,LR, 联系业务员 ¥0.00/25g ¥0.00/100g 订购
B33053 4-溴-2,6-二氟苄醇 162744-59-4 ,LR, 联系业务员 ¥0.00/ 订购
B33054 2,4,6-三氯苯甲醇 217479-60-2 ,LR, 联系业务员 ¥0.00/25g ¥0.00/100g 订购
B33055 2,4,5-三氟苯甲醇 144284-25-3 ,LR, 联系业务员 ¥0.00/100g ¥0.00/500g 订购
B33056 3,4,5-三氟苯甲醇 220227-37-2 ,LR, 联系业务员 ¥0.00/100g ¥0.00/500g 订购
B33057 2,3,5-Triiodobenzyl alcohol 2,3,5-三碘苯甲基醇 31075-53-3 ,LR, 联系业务员 ¥0.00/100g ¥0.00/500g 订购
B33058 5-溴-2-氯苯甲醇 149965-40-2 ,LR, 联系业务员 ¥0.00/25g ¥0.00/100g 订购
B33059 2-溴-5-氟苄醇 202865-66-5 ,LR, 联系业务员 ¥0.00/25g ¥0.00/100g 订购
B33060 2-氯-5-硝基苄醇 80866-80-4 ,LR, 联系业务员 ¥0.00/25g ¥0.00/100g 订购
B33061 3-氯-2-硝基苄基乙醇 77158-86-2 ,LR, 联系业务员 ¥0.00/100g ¥0.00/500g 订购
B33062 4-氯-2-硝基苯甲醇 22996-18-5 ,LR, 联系业务员 ¥0.00/25g ¥0.00/100g 订购
B33063 4-氯-3-硝基苯甲醇 55912-20-4 ,LR, 联系业务员 ¥0.00/100g ¥0.00/500g 订购
B33064 5-氯-2-硝基苯甲醇 73033-58-6 ,LR, 联系业务员 ¥0.00/25g ¥0.00/100g 订购
B33065 2,3-二氯苄醇 38594-42-2 ,LR, 联系业务员 ¥0.00/100g ¥0.00/500g 订购
B33066 2,4-二氯苄醇 1777-82-8 ,LR, 联系业务员 ¥0.00/100g ¥0.00/500g 订购
B33067 2,5-二氯苯甲醇 34145-05-6 ,LR, 联系业务员 ¥0.00/100g ¥0.00/500g 订购
B33068 2,6-二氯苄醇 15258-73-8 ,LR, 联系业务员 ¥0.00/100g ¥0.00/500g 订购
B33069 3,5-二氯苄醇 60211-57-6 ,LR, 联系业务员 ¥0.00/25g ¥0.00/100g 订购
B33070 2-氟-5-硝基苯甲醇 63878-73-9 ,LR, 联系业务员 ¥0.00/100g ¥0.00/500g 订购
B33071 4-氟-3-硝基苄醇 20274-69-5 ,LR, 联系业务员 ¥0.00/100g ¥0.00/500g 订购
B33072 2,3-二氟苯甲醇 75853-18-8 ,LR, 联系业务员 ¥950.00/25g ¥2850.00/100g 订购
B33073 3,4-二氟苯甲醇 85118-05-4 ,LR, 联系业务员 ¥0.00/100g ¥0.00/500g 订购
B33075 2-溴苄醇 18982-54-2 ,LR, 联系业务员 ¥180.00/100g ¥480.00/500g 订购
B33076 3-溴苯甲醇 15852-73-0 ,LR, 联系业务员 ¥624.00/100g ¥1980.00/500g 订购
B33077 4-溴苄醇 873-75-6 ,LR, 联系业务员 ¥426.00/100g ¥1239.00/500g 订购
B33079 3-氯苯甲醇 873-63-2 ,LR, 联系业务员 ¥0.00/100g ¥0.00/500g 订购
B33080 对氯苄醇 873-76-7 ,LR, 现货 ¥280.00/100g ¥825.00/500g 订购
B33081 2-氟苄醇 446-51-5 ,LR, 联系业务员 ¥473.00/25g ¥1399.00/100g 订购
B33082 3-氟苯甲醇 456-47-3 ,LR, 联系业务员 ¥0.00/100g ¥0.00/500g 订购
B33083 对氟苯甲醇 459-56-3 ,LR, 联系业务员 ¥564.00/25g ¥1274.00/100g 订购
B33084 2-碘苄醇 5159-41-1 98%,LR, 联系业务员 ¥600.00/100g ¥2000.00/500g 订购
B33085 3-碘苯甲醇 57455-06-8 ,LR, 联系业务员 ¥0.00/100g ¥0.00/500g 订购
B33086 对碘苄醇 18282-51-4 ,LR, 联系业务员 ¥330.00/1g ¥1180.00/5g 订购
B33088 3-硝基苄醇 619-25-0 ,LR, 联系业务员 ¥0.00/100g ¥0.00/500g 订购
B33089 对硝基苄醇 619-73-8 ,LR, 联系业务员 ¥0.00/100g ¥0.00/500g 订购
B33090 2-羟基-5-硝基苯甲醇 39224-61-8 ,LR, 联系业务员 ¥0.00/100g ¥0.00/500g 订购
B33091 5-羟基-2-硝基苯甲醇 60463-12-9 ,LR, 联系业务员 ¥0.00/25g ¥0.00/100g 订购


Sales Department :Room 206-209, NO.1 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com