按照字母排序: A   B   C   D    E    F    G    H    I    J    K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Cat # 产品缩写 中文名称 CAS 产品描述 供货 价格/包装 订购
02101 H-D-Tyr-OH D-酪氨酸 556-02-5 98%,LR , 现货 ¥300.00/25g ¥1000.00/100g 订购
02174 特戊酰酪氨酸 33019-85-1 ,LR, 联系业务员 ¥1000.00/5g ¥2000.00/25g 订购
02175 Fmoc-D-Tyr(Me)-OH Fmoc-O-甲基-D-酪氨酸 201335-88-8 ,LR, 联系业务员 ¥642.00/1g ¥2560.00/5g 订购
02176 TYROSINE-TYROSINE 酪氨酰-L-酪氨酸 N/A ,LR, 联系业务员 ¥0.00/ 订购
02120 Fmoc-D-Tyr(tBu)-OH Fmoc-D-叔丁基酪氨酸 118488-18-9 ,LR, 联系业务员 ¥876.00/5g ¥3630.00/25g 订购
02155 H-Tyr(3,5-I2)-OH 3,5-二碘-L-酪氨酸 300-39-0 ,LR, 联系业务员 ¥604.00/100g ¥2390.00/500g 订购
02113 Boc-Tyr(Me)-OH 叔丁氧羰基-酪氨酸(甲基)-OH 53267-93-9 98%,LR, 联系业务员 ¥233.90/1g ¥774.00/5g 订购
02180 Boc-Tyr-OSu Boc-Tyr-OSu 20866-56-2 ,LR, 联系业务员 ¥306.00/5g ¥1212.00/25g 订购
02181 Boc-Tyr(Ac)-OH Boc-Tyr(Ac)-OH 80971-82-0 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥234.00/1g ¥944.00/5g 订购
02182 Boc-Tyr(Boc)-OH Boc-Tyr(Boc)-OH 20866-48-2 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥306.00/5g ¥1246.00/25g 订购
02183 Boc-Tyr(2-bromo-Z)-OH Boc-Tyr(2-bromo-Z)-OH 47689-67-8 ,LR, 联系业务员 ¥2610.00/100g ¥4860.00/500g 订购
02187 Boc-D-Tyr(2,6-dichloro-Bzl)-OH Boc-D-Tyr(2,6-dichloro-Bzl)-OH 69541-62-4 ,LR, 联系业务员 ¥230.00/1g ¥753.00/5g 订购
02188 Boc-DL-Tyr(2,6-dichloro-Bzl)-OH Boc-DL-Tyr(2,6-dichloro-Bzl)-OH 201334-88-5 ,LR, 联系业务员 ¥753.00/5g ¥3011.00/25g 订购
02190 Fmoc-Tyr(tBu)-OPfp Fmoc-Tyr(tBu)-OPfp 86060-93-7 ,LR, 联系业务员 ¥630.00/5g ¥2100.00/25g 订购
02191 Fmoc-Tyr(Bzl)-OH Fmoc-Tyr(Bzl)-OH 71989-40-7 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥276.00/5g ¥1092.00/25g 订购
02194 Ac-D-Tyr-OH Ac-D-Tyr-OH 19764-32-0 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥234.00/1g ¥808.00/5g 订购
02195 Ac-Tyr-NH2 Ac-Tyr-NH2 1948-71-6 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥234.00/1g ¥604.00/5g 订购
02196 Ac-Tyr-NHMe Ac-Tyr-NHMe 6367-14-2 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥268.00/250mg ¥808.00/1g 订购
02198 Ac-Tyr(tBu)-OH Ac-Tyr(tBu)-OH 201292-99-1 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥472.00/1g ¥1854.00/5g 订购
021101 L-β-Phenyllactoyl-Tyr-OH L-β-Phenyllactoyl-Tyr-OH 201336-54-1 ,LR, 联系业务员 ¥978.00/50mg ¥3878.00/250mg 订购
021102 Boc-N-Me-Tyr-OH · DCHA Boc-N-Me-Tyr-OH · DCHA 95105-25-2 ,LR, 联系业务员 ¥492.00/5g ¥1962.00/25g 订购
021103 Boc-N-Me-D-Tyr-OH · DCHA Boc-N-Me-D-Tyr-OH · DCHA 178208-61-2 ,LR, 联系业务员 ¥774.00/1g ¥3100.00/5g 订购
021104 Boc-N-Me-Tyr(Ac)-OH · DCHA Boc-N-Me-Tyr(Ac)-OH · DCHA 201294-70-4 ,LR, 联系业务员 ¥404.00/1g ¥1552.00/5g 订购
021106 Boc-N-Me-Tyr(2,6-dichloro-Bzl)-OH Boc-N-Me-Tyr(2,6-dichloro-Bzl)-OH 57817-43-3 ,LR, 联系业务员 ¥574.00/1g ¥2326.00/5g 订购
021107 Boc-N-Me-Tyr(Me)-OH · DCHA Boc-N-Me-Tyr(Me)-OH · DCHA 135103-27-4 ,LR, 联系业务员 ¥404.00/1g ¥1552.00/5g 订购
021119 Fmoc-Tyr(SO3H)-OH Fmoc-Tyr(SO3H)-OH 181952-24-9 ,LR, 联系业务员 ¥1416.00/1g ¥5660.00/5g 订购
021154 Boc-Tyr(Bzl)-aldehyde Boc-Tyr(Bzl)-aldehyde 82689-15-4 ,LR, 联系业务员 ¥540.00/1g ¥2122.00/5g 订购
02140 H-Tyr (Bzl)-OH O-苄基-L-酪氨酸 16652-64-5 98.5%,LR ,白色粉末状 联系业务员 ¥390.00/25g ¥1176.00/100g 订购
021133 Bz-Tyr-βNA Bz-Tyr-βNA 201988-63-8 ,LR, 联系业务员 ¥234.00/250mg ¥706.00/1g 订购
02137 H-D-Tyr-OMe.HCl D-酪氨酸甲酯盐酸盐 3728-20-9 98%,LR , 联系业务员 ¥320.00/5g ¥900.00/25g 订购
02134 H-D-Tyr (Me)-OH O-甲基-D-酪氨酸 39878-65-4 98%,LR , 联系业务员 ¥306.20/1g ¥1212.00/5g 订购
021114 Boc-Tyr(Et)-OH Boc-Tyr(Et)-OH 76757-91-0 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥808.00/5g ¥3236.00/25g 订购
02161 H-Tyr(3-NO2)-OH 3-硝基-L-酪氨酸 621-44-3 ,LR, 现货 ¥3032.00/100g ¥300.00/5g 订购
02122 Fmoc-Tyr(Me)-OH Fmoc-对甲氧基-L-苯丙氨酸 77128-72-4 98%,LR , 联系业务员 ¥1200.00/5g ¥2500.00/25g 订购
021153 Boc-Tyr(Bzl)-ol Boc-Tyr(Bzl)-ol 66605-58-1 ,LR, 联系业务员 ¥404.00/1g ¥1552.00/5g 订购
021152 H-Tyr(PO3H2)-OH H-Tyr(PO3H2)-OH 21820-51-9 ,LR, 联系业务员 ¥706.00/5g ¥2828.00/25g 订购
021151 Fmoc-D-Tyr(PO3Me2)-OH Fmoc-D-Tyr(PO3Me2)-OH 201335-92-4 ,LR, 联系业务员 ¥774.00/1g ¥3100.00/5g 订购
021150 Fmoc-Tyr(PO3Me2)-OH Fmoc-Tyr(PO3Me2)-OH 127633-36-7 ,LR, 联系业务员 ¥672.00/1g ¥2696.00/5g 订购
021149 Fmoc-Tyr(PO3(MDPSE)2)-OH Fmoc-Tyr(PO3(MDPSE)2)-OH 158817-11-9 ,LR, 联系业务员 ¥1582.00/1g ¥6370.00/5g 订购
021148 Fmoc-Tyr(PO3H2)-OH Fmoc-Tyr(PO3H2)-OH 147762-53-6 ,LR, 联系业务员 ¥1170.00/5g ¥4668.00/25g 订购
021147 Fmoc-D-Tyr(PO(OBzl)OH)-OH Fmoc-D-Tyr(PO(OBzl)OH)-OH N/A ,LR, 联系业务员 ¥0.00/ 订购
021146 Boc-Tyr(PO3Me2)-OH Boc-Tyr(PO3Me2)-OH 92264-99-8 ,LR, 联系业务员 ¥672.00/1g ¥2696.00/5g 订购
021145 Z-D-Tyr(Bzl)-OH Z-D-Tyr(Bzl)-OH 92455-53-3 ,LR, 联系业务员 ¥327.00/1g ¥1310.00/5g 订购
021144 Z-Tyr(tBu)-OSu Z-Tyr(tBu)-OSu 10068-67-4 ,LR, 联系业务员 ¥655.00/5g ¥2615.00/25g 订购
021143 Z-Tyr(tBu)-OMe Z-Tyr(tBu)-OMe 5068-29-1 ,LR, 联系业务员 ¥268.00/5g ¥1080.00/25g 订购
021142 Z-Tyr-OHex Z-Tyr-OHex 122280-11-9 ,LR, 联系业务员 ¥574.00/250mg ¥1752.00/1g 订购
021141 Z-Tyr-OBzl Z-Tyr-OBzl 5513-40-6 98%,LR ,Tech, 联系业务员 ¥944.00/5g ¥3708.00/25g 订购
021140 Z-Tyr-NH2 Z-Tyr-NH2 19898-39-6 ,LR, 联系业务员 ¥370.00/5g ¥1518.00/25g 订购
021139 Z-Tyr-4MβNA Z-Tyr-4MβNA 201983-41-7 ,LR, 联系业务员 ¥234.00/250mg ¥574.00/1g 订购
021138 H-Tyr-βNA H-Tyr-βNA 4357-95-3 ,LR, 联系业务员 ¥472.00/1g ¥1820.00/5g 订购


Sales Department :Room 206-209, NO.1 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com