按照字母排序: A   B   C   D    E    F    G    H    I    J    K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Cat # 产品缩写 中文名称 CAS 产品描述 供货 价格/包装 订购
02021 Z-Trp-NHMe N-α-Z-L-tryptophan methyl amide 53708-61-5 ,LR, 联系业务员 ¥1500.00/5g ¥3500.00/25g 订购
02025 H-D-Trp(For)-OH.HCl N-in-formyl-D-tryptophan hydrochloride 367453-01-8 ,LR, 联系业务员 ¥1000.00/5g ¥2000.00/25g 订购
02026 H-Trp(For)-OH.HCl N-in-formyl-L-tryptophan hydrochloride 38023-86-8 ,LR, 联系业务员 ¥1000.00/5g ¥2000.00/25g 订购
02030 H-D-Trp-OEt.HCl D-tryptophan ethyl ester hydrochloride 61535-49-7 98%,LR , 现货 ¥400.00/5g ¥1000.00/25g 订购
02034 L-Trp-NH2.HCl L-色氨酰胺盐酸盐 5022-65-1 98%,LR, 联系业务员 ¥300.00/5g ¥1140.00/25g 订购
02001 H-D-Trp-OH D-色氨酸 153-94-6 98%,LR ,近于白色粉末 现货 ¥690.00/100g ¥105.00/5g 订购
02014 Fmoc-D-Trp-OH FMOC-D-色氨酸 86123-11-7 98%,LR ,米黄色粉末状 现货 ¥1600.00/100g ¥220.00/5g 订购
02007 Boc-D-Trp-OH N(α)-Boc-D-色氨酸 5241-64-5 98.5%,LR ,白色类白色粉末 现货 ¥1056.00/100g ¥150.00/5g 订购
02016 Fmoc-D-Trp(Boc)-OH FMOC-D-色氨酸(BOC) 163619-04-3 ,LR, 联系业务员 ¥1500.00/25g ¥4500.00/100g 订购
02017 Fmoc-Trp(Boc)-OH FMOC-L-色氨酸(BOC) 143824-78-6 98%,LR ,白色粉末状 联系业务员 ¥738.00/25g ¥2208.00/100g 订购
02041 Boc-DL-Trp-OH Boc-DL-色氨酸 112525-72-1 98.5%,LR , 联系业务员 ¥300.00/5g ¥600.00/25g 订购
00164 2-氨基-3-(1H-吲哚-3-基)-丙酰胺 6720-02-1 ,LR, 联系业务员 ¥1200.00/5g ¥3000.00/25g 订购
02003 H-DL-Trp-OH DL-色氨酸 54-12-6 98%,LR , 现货 ¥300.00/25g ¥600.00/100g 订购
02056 H-D-Trp-allyl ester · HCl H-D-Trp-allyl ester · HCl N/A ,LR, 联系业务员 ¥1200.00/5g ¥2500.00/25g 订购
02064 Ac-Trp-ONp Ac-Trp-ONp 14009-92-8 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥234.00/1g ¥944.00/5g 订购
02065 H-Trp-AMC Hydrochloride salt H-Trp-AMC Hydrochloride salt 201860-49-3 ,LR, 联系业务员 ¥1000.00/250mg ¥2000.00/1g 订购
02071 Z-Trp(Boc)-OH · DCHA Z-Trp(Boc)-OH · DCHA 218938-57-9 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥480.00/25g ¥1440.00/100g 订购
02078 H-α-Me-DL-Trp-OMe H-α-Me-DL-Trp-OMe 114524-80-0 ,LR, 联系业务员 ¥268.00/1g ¥1080.00/5g 订购
02077 H-α-Me-DL-Trp-OH H-α-Me-DL-Trp-OH 153-91-3 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥336.00/1g ¥1348.00/5g 订购
02076 N-Me-Trp-OH N-Me-Trp-OH 526-31-8 98.5%,LR,Tech, 联系业务员 ¥327.00/250mg ¥982.00/1g 订购
02075 Fmoc-D-Trp(Me)-OH Fmoc-D-Trp(Me)-OH 168471-22-5 ,LR, 联系业务员 ¥808.00/1g ¥3236.00/5g 订购
02074 Fmoc-Trp(Me)-OH Fmoc-Trp(Me)-OH N/A ,LR, 联系业务员 ¥0.00/ 订购
02073 Fmoc-N-Me-Trp(Boc)-OH Fmoc-N-Me-Trp(Boc)-OH 197632-75-0 ,LR, 联系业务员 ¥1012.00/1g ¥4044.00/5g 订购
02072 Fmoc-N-Me-Trp-OH Fmoc-N-Me-Trp-OH 112913-63-0 ,LR, 联系业务员 ¥1080.00/250mg ¥3202.00/1g 订购
02070 Z-Trp-OSu Z-Trp-OSu 50305-28-7 ,LR, 联系业务员 ¥230.00/5g ¥914.00/25g 订购
02069 Z-Trp-ONp Z-Trp-ONp 16624-64-9 ,LR, 联系业务员 ¥230.00/5g ¥587.00/25g 订购
02068 Z-Trp-NH2 Z-Trp-NH2 20696-64-4 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥234.00/1g ¥472.00/5g 订购
02067 Z-DL-Trp-OH Z-DL-Trp-OH 13058-16-7 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥230.00/5g ¥459.00/25g 订购
02066 H-Trp-βNA H-Trp-βNA 3326-63-4 ,LR,Tech, 联系业务员 ¥370.00/1g ¥1416.00/5g 订购
02063 Ac-Trp-OMe Ac-Trp-OMe 2824-57-9 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥306.00/5g ¥1212.00/25g 订购
02062 Ac-Trp-OEt Ac-Trp-OEt 2382-80-1 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥270.00/5g ¥1128.00/25g 订购
02061 H-DL-Trp-OMe · HCl H-DL-Trp-OMe · HCl 5619-09-0 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥234.00/5g ¥774.00/25g 订购
02060 H-DL-Trp-OEt · HCl H-DL-Trp-OEt · HCl 6519-67-1 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥306.00/25g ¥910.00/100g 订购
02059 H-D-Trp-OBzl · HCl H-D-Trp-OBzl · HCl 22839-16-3 98%,LR,Tech, 现货 ¥1552.00/5g ¥4000.00/25g 订购
02058 H-Trp-OtBu · HCl H-Trp-OtBu · HCl 16874-09-2 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥472.00/5g ¥1888.00/25g 订购
02057 H-DL-Trp-NH2 · HCl H-DL-Trp-NH2 · HCl 67607-61-8 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥234.00/1g ¥404.00/5g 订购
02055 Chloroac-Trp-OH Chloroac-Trp-OH 64709-57-5 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥1144.00/100g ¥2258.00/250g 订购
02054 Bz-Trp-OH Bz-Trp-OH 4302-66-3 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥234.00/5g ¥604.00/25g 订购
02053 Adpoc-Trp-OH Adpoc-Trp-OH 68388-91-0 ,LR, 联系业务员 ¥234.00/1g ¥774.00/5g 订购
02052 Ac-Trp-NHMe Ac-Trp-NHMe 6367-17-5 ,LR, 联系业务员 ¥1012.10/1g ¥4044.10/5g 订购
02051 Ac-Trp-NH2 Ac-Trp-NH2 2382-79-8 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥603.90/5g ¥2428.20/25g 订购
02050 Fmoc-Trp(For)-OH Fmoc-Trp(For)-OH 152338-45-9 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥233.90/1g ¥944.10/5g 订购
02049 Fmoc-D-Trp-OPfp Fmoc-D-Trp-OPfp 136554-94-4 ,LR, 联系业务员 ¥720.00/5g ¥2400.00/25g 订购
02048 Fmoc-Trp-OPfp Fmoc-Trp-OPfp 86069-87-6 ,LR, 联系业务员 ¥360.00/5g ¥1140.00/25g 订购
02047 Boc-Trp(Mts)-OH · DCHA Boc-Trp(Mts)-OH · DCHA 92916-48-8 ,LR, 联系业务员 ¥671.90/5g ¥2696.10/25g 订购
02002 H-Trp-OH L-色氨酸 73-22-3 ,LR, 现货 ¥600.00/500g ¥60.00/25g 订购
02004 Ac-Trp-OH N-乙酰-L-色氨酸 1218-34-4 98%,LR ,白色结晶粉末 现货 ¥210.00/25g ¥550.00/100g 订购
02005 Ac-DL-Trp-OH N-乙酰-DL-色氨酸 87-32-1 98%,LR ,白色淡黄色粉末 现货 ¥105.00/5g ¥195.00/25g 订购
02006 Ac-D-Trp-OH N-乙酰-D-色氨酸 2280-01-5 98%,LR , 现货 ¥252.00/5g ¥600.00/25g 订购
02008 Boc-Trp-OH N(α)-Boc-L-色氨酸 13139-14-5 98%,LR , 联系业务员 ¥144.00/25g ¥438.00/100g 订购


Sales Department :Room 206-209, NO.1 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com