按照字母排序: A   B   C   D    E    F    G    H    I    J    K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Cat # 产品缩写 中文名称 CAS 产品描述 供货 价格/包装 订购
01976 Fmoc-N-Me-Thr(tBu)-OH Fmoc-N-Me-Thr(tBu)-OH 117106-20-4 ,LR, 联系业务员 ¥1836.00/5g ¥7332.00/25g 订购
01975 Fmoc-N-Me-Thr-OH Fmoc-N-Me-Thr-OH 252049-06-2 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥1182.00/1g ¥4648.00/5g 订购
01974 Boc-N-Me-Thr(Bzl)-OH · CHA Boc-N-Me-Thr(Bzl)-OH · CHA 64263-80-5 ,LR, 联系业务员 ¥472.00/1g ¥1854.00/5g 订购
01972 Bz-D-Thr-OMe Bz-D-Thr-OMe 60538-16-1 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥404.00/1g ¥1552.00/5g 订购
01973 Boc-N-Me-Thr-OH Boc-N-Me-Thr-OH 101759-72-2 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥774.00/1g ¥3100.00/5g 订购
01971 Bz-Thr-OMe Bz-Thr-OMe 79893-89-3 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥234.00/1g ¥672.00/5g 订购
01970 Bpoc-Thr(tBu)-OSu Bpoc-Thr(tBu)-OSu 62020-53-5 ,LR, 联系业务员 ¥234.00/1g ¥944.00/5g 订购
01967 Ac-Thr(Ac)-OH Ac-Thr(Ac)-OH 137197-06-9 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥306.00/250mg ¥876.00/1g 订购
01966 Ac-Thr-OMe Ac-Thr-OMe 2458-78-8 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥234.00/250mg ¥574.00/1g 订购
01965 Fmoc-Thr(GalNAc(Ac)3-α-D)-OH Fmoc-Thr(GalNAc(Ac)3-α-D)-OH 116783-35-8 ,LR, 联系业务员 ¥4380.00/100mg ¥8760.00/250mg 订购
01964 Fmoc-D-Thr(Bzl)-OH Fmoc-D-Thr(Bzl)-OH 131545-63-6 ,LR, 联系业务员 ¥306.00/1g ¥1246.00/5g 订购
01963 Fmoc-Thr(tBu)-OPfp Fmoc-Thr(tBu)-OPfp 117088-31-0 ,LR, 联系业务员 ¥840.00/5g ¥2760.00/25g 订购
01960 Boc-Thr(p-chloro-Bzl)-OH · DCHA Boc-Thr(p-chloro-Bzl)-OH · DCHA 60803-72-7 ,LR, 联系业务员 ¥404.00/1g ¥1616.00/5g 订购
01905 H-allo-Thr-OH L-别苏氨酸 28954-12-3 ,LR, 联系业务员 ¥840.00/1g ¥3180.00/5g 订购
01906 H-DL-allo-Thr-OH DL-别苏氨酸 144-98-9 ,LR, 联系业务员 ¥404.00/250mg ¥1212.00/1g 订购
01927 Z-Thr(tBu)-OH.DCHA Z-O-叔丁基-L-苏氨酸二环己胺盐 16966-07-7 98%,LR, 联系业务员 ¥1177.90/25g ¥3499.80/100g 订购
01928 Z-Thr(tBu)-OBzl Z-O-tert.butyl-L-threonine benzyl ester N/A ,LR, 联系业务员 ¥1500.00/5g ¥3000.00/5g 订购
R385 Fmoc-O-磷酰基-L-苏氨酸 N/A ,LR, 联系业务员 ¥1500.00/5g ¥3000.00/25g 订购
019121 H-D-Thr-OEt.HCl D-苏氨酸乙酯盐酸盐 62365-20-2 ,LR, 联系业务员 ¥1200.00/5g ¥3500.00/25g 订购
019122 L-Thr(tBu)-NH2·HCl O-t-butyl-L-threoninamide hydrochloride 1038343-47-3 ,LR, 联系业务员 ¥0.00/ 订购
01981 H-Thr-NHMe H-Thr-NHMe 79009-37-3 ,LR, 联系业务员 ¥574.00/1g ¥2326.00/5g 订购
019123 Boc-L-allo-Thr-OH Boc-L-别苏氨酸 23082-30-6 ,LR, 联系业务员 ¥0.00/ 订购
019124 L-H-Thr-NHMe·HCl L-H-Thr-NHMe·HCl 176543-45-6 ,LR, 联系业务员 ¥0.00/ 订购
019125 FMOC-BETA-HTHR(TBU)-OH FMOC-BETA-HTHR(TBU)-OH 353245-99-5 ,LR, 联系业务员 ¥0.00/ 订购
019126 z-thr(tbu)-obzl z-thr(tbu)-obzl 212632-22-9 ,LR, 联系业务员 ¥0.00/ 订购
019127 Boc-O-Benzyl-D-threoninol Boc-O-苄基-D-苏氨醇 168034-31-9 ,LR, 联系业务员 ¥0.00/ 订购
019128 BOC-THR(BZL)-OL BOC-O-苄基-L-苏氨醇 133565-43-2 ,LR, 联系业务员 ¥0.00/ 订购
019129 Bz-DL-Thr-OH N-苯甲酰-DL-苏氨酸 7469-23-0 ,LR, 联系业务员 ¥0.00/ 订购
01946 Fmoc-Thr(tbu)-OL Fmoc-Thr(tbu)-OL 189337-28-8 98%,LR,白色结晶 现货 ¥1380.00/5g ¥5500.00/25g 订购
019130 FMOC-Thr(tBu)-Bt FMOC-Thr(tBu)-Bt 1126433-39-3 ,LR, 联系业务员 ¥0.00/ 订购
019131 H-THR(BZL)-OH H-THR(BZL)-OH 4378-10-3 ,LR, 联系业务员 ¥0.00/ 订购
019132 Z-D-Thr-OME Z-D-苏氨酸甲酯 84449-06-9 ,LR, 联系业务员 ¥0.00/ 订购


Sales Department :Room 206-209, NO.1 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com