按照字母排序: A   B   C   D    E    F    G    H    I    J    K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Cat # 产品缩写 中文名称 CAS 产品描述 供货 价格/包装 订购
01951 H-Thr(tBu)-OtBu O-叔丁基-L-苏氨酸叔丁酯 5854-78-4 98%,LR , 联系业务员 ¥705.90/5g ¥2827.90/25g 订购
01914 Boc-Thr(Bzl)-NCA Boc-O-benzyl-L-threonineN-carboxyanhydride 160803-32-7 ,LR, 联系业务员 ¥2000.00/5g ¥4500.00/25g 订购
01919 Fmoc-Thr(tBu)-NCA Fmoc-O-tert.butyl-L-threonineN-carboxyanhydride 125814-28-0 ,LR, 联系业务员 ¥1200.00/5g ¥2500.00/25g 订购
01949 N-甲基-L-苏氨酸 2812-28-4 98%,LR , 联系业务员 ¥1500.00/5g ¥3000.00/25g 订购
01932 H-Thr(Me)-OH O-甲基-L-苏氨酸 4144-02-9 >98%,LR ,白色粉末状 现货 ¥2500.00/25g ¥600.00/1g 订购
01913 Boc-Thr(Me)-OH BOC-O-甲基-L-苏氨酸 48068-25-3 98%,LR , 联系业务员 ¥1500.00/5g ¥3000.00/25g 订购
01901 H-D-Thr-OH D-苏氨酸 632-20-2 98%,LR ,白色类白色粉末 现货 ¥1100.00/100g ¥70.00/5g 订购
01952 FMOC-D-苏氨酸 118609-38-4 98%,LR, 联系业务员 ¥500.00/5g ¥1000.00/25g 订购
01917 Fmoc-D-Thr(tBu)-OH Fmoc-O-叔丁基-D-苏氨酸 138797-71-4 ,LR, 联系业务员 ¥570.00/5g ¥2340.00/25g 订购
01953 H-THR-OBZL 1/2 OX L-苏氨酸苄酯半草酸盐 86088-59-7 ,LR, 联系业务员 ¥700.00/25g ¥1500.00/100g 订购
01954 Fmoc-Thr-ol Fmoc-L-苏氨醇 176380-53-3 ,LR, 联系业务员 ¥822.00/5g ¥3288.00/25g 订购
01962 Fmoc-Thr(tBu)-ODhbt Fmoc-Thr(tBu)-ODhbt 119767-84-9 ,LR, 联系业务员 ¥944.00/5g ¥3708.00/25g 订购
01968 Ac-Thr(tBu)-OH Ac-Thr(tBu)-OH 163277-80-3 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥472.00/1g ¥1854.00/5g 订购
01969 Bpoc-Thr(tBu)-OH · CHA Bpoc-Thr(tBu)-OH · CHA 23631-92-7 ,LR, 联系业务员 ¥234.00/1g ¥774.00/5g 订购
01978 N-Me-Thr(Bzl)-OH · HCl N-Me-Thr(Bzl)-OH · HCl 257288-46-3 ,LR, 联系业务员 ¥774.00/1g ¥3100.00/5g 订购
01979 Z-N-Me-Thr-OH · CHA Z-N-Me-Thr-OH · CHA 253595-72-1 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥774.00/1g ¥3100.00/5g 订购
01980 Z-N-Me-Thr(tBu)-OH · CHA Z-N-Me-Thr(tBu)-OH · CHA 42417-73-2 ,LR, 联系业务员 ¥489.00/1g ¥1939.00/5g 订购
019117 DL-2-Acetamido-6-(Boc-amino)-4-hexynoic acid · DCHA DL-2-Acetamido-6-(Boc-amino)-4-hexynoic acid · DCHA 90102-79-7 ,LR, 联系业务员 ¥234.00/1g ¥944.00/5g 订购
01943 D-Threoninol D-苏氨醇 44520-55-0 ,LR, 联系业务员 ¥2000.00/5g ¥4000.00/25g 订购
01947 L-苏氨酸乙酯盐酸盐 39994-70-2 98%,LR , 现货 ¥400.00/25g ¥800.00/100g 订购
01902 H-Thr-OH L-苏氨酸 72-19-5 ,LR, 现货 ¥80.00/100g ¥280.00/500g 订购
01903 H-DL-Thr-OH DL-苏氨酸 80-68-2 98%,LR ,白色粉末状 现货 ¥150.00/25g ¥500.00/100g 订购
01904 H-D-allo-Thr-OH D-别苏氨酸 24830-94-2 ,LR, 联系业务员 ¥506.00/250mg ¥1518.10/1g 订购
01907 Ac-Thr-OH 乙酰基-L-苏氨酸 17093-74-2 98%,LR, 联系业务员 ¥472.00/5g ¥1820.10/25g 订购
01908 Boc-Thr-OH Boc-L-苏氨酸 2592-18-9 98%,LR,白色粉末状 联系业务员 ¥233.90/25g ¥642.10/100g 订购
01910 Boc-D-Thr(Bzl)-OH Boc-O-苄基-D-苏氨酸 69355-99-3 ,LR, 联系业务员 ¥480.00/5g ¥1830.00/25g 订购
01909 Boc-Thr-OMe Boc-L-苏氨酸甲酯 79479-07-5 98%,LR, 联系业务员 ¥1000.00/5g ¥2000.00/25g 订购
01912 Boc-Thr(Bzl)-OSu Boc-O-benzyl-L-threonineN-hydroxysuccinimideester 32886-43-4 ,LR, 联系业务员 ¥472.00/5g ¥1820.10/25g 订购
01911 Boc-Thr(Bzl)-OH Boc-O-苄基-L-苏氨酸 15260-10-3 >99%,LR ,白色结晶粉末 联系业务员 ¥1128.00/100g ¥0.00/ 订购
01915 Fmoc-Thr-OH.H2O Fmoc-L-苏氨酸 73731-37-0 >98%,LR ,白色粉末状 现货 ¥180.00/25g ¥500.00/100g 订购
01916 Fmoc-Thr(Bzl)-OH Fmoc-O-苄基-L-苏氨酸 117872-75-0 98%,LR, 联系业务员 ¥300.00/5g ¥1200.00/25g 订购
01918 Fmoc-Thr(tBu)-OH Fmoc-O-叔丁基-L-苏氨酸 71989-35-0 98%,LR ,白色结晶性粉末 现货 ¥342.00/25g ¥1032.00/100g 订购
01920 Fmoc-Thr(Trt)-OH Fmoc-O-三苯甲基-L-苏氨酸 133180-01-5 98%,LR , 联系业务员 ¥1800.00/25g ¥5400.00/100g 订购
01921 Z-Thr-OH Z-L-苏氨酸 19728-63-3 >98%,LR ,近于白色粉末 现货 ¥474.00/100g ¥100.00/5g 订购
01922 Z-Thr-OBzl Cbz-L-苏氨酸苄酯 16597-50-5 98%,LR , 联系业务员 ¥540.00/25g ¥1620.00/100g 订购
01923 Z-Thr-OMe Z-L-苏氨酸甲酯 57224-63-2 98%,LR , 联系业务员 ¥233.90/5g ¥671.90/25g 订购
01924 Z-Thr-NH2 Z-L-threonine amide 49705-98-8 98%,LR,白色粉末状 联系业务员 ¥780.00/25g ¥2340.00/100g 订购
01925 Z-Thr-NHNH2 Z-L-threonine hydrazide 49706-30-1 ,LR, 联系业务员 ¥233.90/5g ¥808.00/25g 订购
01926 Z-Thr(Bzl)-OH Z-O-苄基苏氨酸 69863-36-1 98%,LR , 联系业务员 ¥1299.00/25g ¥2500.00/25g 订购
01929 Z-Thr(tBu)-OtBu Z-O-tert.butyl-L-threonine tert.butyl ester 14437-51-5 ,LR, 联系业务员 ¥1500.00/5g ¥3000.00/25g 订购
01930 Z-Thr(tBu)-NCA Z-O-tert.butyl-L-threonineN-carboxyanhydride N/A ,LR, 联系业务员 ¥2000.00/5g ¥4000.00/25g 订购
01931 H-Thr(Bzl)-OH O-Benzyl-L-threonine 10/3/4378 98%,LR , 联系业务员 ¥233.90/1g ¥808.00/5g 订购
01933 H-D-Thr(tBu)-OH O-ter.Butyl-D-threonine 201274-81-9 98%,LR , 联系业务员 ¥335.90/1g ¥1348.00/5g 订购
01934 H-Thr(tBu)-OH O-叔丁基-L-苏氨酸 4378-13-6 98%,LR , 联系业务员 ¥510.00/5g ¥2040.00/25g 订购
01935 H-Thr-NH2.HCl L-threonine amide hydrochloride 33209-01-7 98%,LR ,白色粉末状 联系业务员 ¥506.00/5g ¥1990.20/25g 订购
01936 H-Thr-OMe.HCl L-苏氨酸甲酯盐酸盐 39994-75-7 98%,LR ,无色或淡黄色液体 现货 ¥822.00/25g ¥110.00/1g 订购
01937 H-Thr-OtBu.HCl L-苏氨酸叔丁基酯盐酸盐 69320-90-7 99%,LR,白色粉末状 联系业务员 ¥506.00/5g ¥2019.90/25g 订购
01938 H-Thr(tBu)-OtBu.AcOH O-tert.Butyl-L-threonine tert.butyl ester acetate N/A ,LR, 联系业务员 ¥1000.00/5g ¥2000.00/25g 订购
01939 H-DL-Thr-OMe.HCl DL-苏氨酸甲酯盐酸盐 62076-66-8 98%,LR , 联系业务员 ¥1000.00/25g ¥2000.00/100g 订购
01940 H-Thr(Bzl)-OBzl·OX L-Threonine O-(phenylmethyl) phenylmethyl ester et 15260-11-4 ,LR, 联系业务员 ¥420.00/25g ¥1260.00/100g 订购


Sales Department :Room 206-209, NO.1 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com