按照字母排序: A   B   C   D    E    F    G    H    I    J    K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Cat # 产品缩写 中文名称 CAS 产品描述 供货 价格/包装 订购
01825 Fmoc-Ser(Trt)-OH Fmoc-O-三苯甲基-L-丝氨酸 111061-56-4 98%,LR , 联系业务员 ¥1290.00/25g ¥3870.00/100g 订购
01826 Z-D-Ser-OH Z-D-丝氨酸 6081-61-4 98%,LR , 现货 ¥300.00/5g ¥1000.00/25g 订购
01827 Z-Ser-OH Z-L-丝氨酸 1145-80-8 98%,LR, 现货 ¥95.00/10g ¥210.00/25g 订购
01828 Z-Ser-OBzl Z-L-丝氨酸苯醚 21209-51-8 98%,LR , 联系业务员 ¥267.90/5g ¥1080.10/25g 订购
01830 Z-Ser(Bzl)-OH Cbz-O-苄基-L-丝氨酸 20806-43-3 98%,LR , 联系业务员 ¥600.00/25g ¥1800.00/100g 订购
01831 Z-D-Ser(tBu)-OH Z-O-tert.butyl-D-serine 65806-90-8 ,LR, 联系业务员 ¥600.00/5g ¥2280.00/25g 订购
01832 Z-Ser(tBu)-OH N-苄氧羰基-O-叔丁基-L-丝氨酸 1676-75-1 98%,LR, 联系业务员 ¥240.00/5g ¥960.00/25g 订购
01833 Z-Ser(tBu)-OMe O-叔丁基-N-苄氧羰基-L-丝氨酸甲酯 1872-59-9 98%,LR , 联系业务员 ¥1200.00/5g ¥2500.00/25g 订购
01834 Z-Ser(tBu)-NCA Z-O-tert.butyl-L-serine N-carboxyanhydride N/A 98%,LR , 联系业务员 ¥1500.00/5g ¥3500.00/25g 订购
01835 H-Ser-NH2.HCl L-丝氨酸胺盐酸盐 65414-74-6 98%,LR , 联系业务员 ¥1518.10/25g ¥4516.20/100g 订购
01836 H-D-Ser(Bzl)-OH O-苄基-D-丝氨酸 10433-52-0 98%,LR, 联系业务员 ¥842.00/5g ¥3368.00/25g 订购
01838 H-D-Ser-OBzl.HCl D-丝氨酸苄酯盐酸盐 151651-44-4 98%,LR , 现货 ¥300.00/5g ¥850.00/25g 订购
01839 H-Ser-OBzl.HCl L-丝氨酸苄酯盐酸盐 60022-62-0 98%,LR,白色粉末状 联系业务员 ¥600.00/25g ¥1500.00/100g 订购
01840 H-D-Ser-OEt.HCl D-丝氨酸乙酯盐酸盐 104055-46-1 98%,LR , 现货 ¥1500.00/100g ¥180.00/5g 订购
01841 H-Ser-OEt.HCl L-丝氨酸乙酯盐酸盐 26348-61-8 98%,LR ,白色粉末状 现货 ¥800.00/100g ¥105.00/5g 订购
01842 H-Ser-OMe.HCl L-丝氨酸甲酯盐酸盐 5680-80-8 >98%,LR,白色类白色粉末 联系业务员 ¥210.00/25g ¥500.00/100g 订购
01843 H-Ser-OtBu.HCl L-丝氨酸叔丁酯盐酸盐 N/A 98%,LR , 联系业务员 ¥600.00/5g ¥1500.00/25g 订购
01844 Boc-MeSer-OH Boc-N-甲基-L-丝氨酸 101772-29-6 98%,LR , 联系业务员 ¥267.90/1g ¥1080.10/5g 订购
01845 N-MeSer-OH N-甲基-L-丝氨酸 2480-26-4 98%,LR , 联系业务员 ¥960.00/1g ¥3600.00/5g 订购
01847 H-D-Ser-OMe·HCl D-丝氨酸甲酯盐酸盐 5874-57-7 98%,LR , 现货 ¥205.00/5g ¥500.00/25g 订购
01848 Z-DL-Ser-OH Z-DL-丝氨酸 2768-56-1 98%,LR , 联系业务员 ¥263.70/25g ¥786.70/100g 订购
01849 H-Ser(tBu)-OMe.HCl H-Ser(tBu)-OMe.HCl 114-97-5 98%,LR , 联系业务员 ¥1200.00/5g ¥3000.00/25g 订购
01850 Fmoc-L-Ser[PO(OBzl)OH]-OH Fmoc-丝氨酸磷酸苄酯 158171-14-3 98%,LR , 联系业务员 ¥2490.00/10g ¥9960.00/50g 订购
01851 Boc-Me-D-Ser-OH N-Boc-α-甲基-D-丝氨酸 84311-18-2 ,LR, 联系业务员 ¥0.00/ 订购
01852 O-Acetyl-L-serine hydrochloride O-乙酰-L-丝氨酸盐酸盐 66638-22-0 98%,LR , 现货 ¥234.00/1g ¥472.00/5g 订购
01853 H-Ser(tBu)-OtBu?HCl tBu-丝氨酸叔丁酯盐酸盐 51537-21-4 98%,LR , 现货 ¥2500.00/25g ¥450.00/1g 订购
01854 Serinol 丝氨醇 534-03-2 ,LR, 联系业务员 ¥200.00/25g ¥600.00/100g 订购
01855 N-乙酰-L-丝氨酸 16354-58-8 98%,LR , 现货 ¥400.00/25g ¥900.00/100g 订购
01856 DL-丝氨酸酰肼 64616-76-8 98%,LR , 联系业务员 ¥800.00/25g ¥2000.00/100g 订购
01857 N-乙酰基-3-氯丙氨酸甲酯 N-乙酰基-3-氯-L-丝氨酸甲酯 18635-38-6 ,LR, 联系业务员 ¥1200.00/25g ¥3000.00/100g 订购
01869 Boc-Ser-OBzl Boc-Ser-OBzl 59524-02-6 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥234.00/1g ¥944.00/5g 订购
01870 Boc-Ser(Ac)-OH · DCHA Boc-Ser(Ac)-OH · DCHA 7801-80-1 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥574.00/1g ¥2326.00/5g 订购
01871 Boc-Ser(tBu)-OH · DCHA Boc-Ser(tBu)-OH · DCHA 18942-50-2 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥540.00/5g ¥2156.00/25g 订购
01872 Boc-D-Ser(tBu)-OH · DCHA Boc-D-Ser(tBu)-OH · DCHA 248921-67-7 ,LR, 联系业务员 ¥404.00/1g ¥1552.00/5g 订购
01873 Boc-Ser(Bzl)-ONp Boc-Ser(Bzl)-ONp 16948-39-3 ,LR, 联系业务员 ¥370.00/5g ¥1518.00/25g 订购
01874 Boc-Ser(Bzl)-OSu Boc-Ser(Bzl)-OSu 13650-73-2 ,LR, 联系业务员 ¥370.00/5g ¥1518.00/25g 订购
01875 Boc-D-Ser(Bzl)-OSu Boc-D-Ser(Bzl)-OSu 82155-85-9 ,LR, 联系业务员 ¥268.00/1g ¥1080.00/5g 订购
018125 H-D-Ser(SO3H)-OH H-D-Ser(SO3H)-OH 19794-48-0 ,LR, 联系业务员 ¥472.00/1g ¥1854.00/5g 订购
018124 H-Ser(SO3H)-OH H-Ser(SO3H)-OH 626-69-7 ,LR, 联系业务员 ¥404.00/1g ¥1552.00/5g 订购
018122 H-Ser(PO3H2)-OH H-Ser(PO3H2)-OH 407-41-0 ,LR, 联系业务员 ¥1144.00/25g ¥3402.00/100g 订购
018123 H-D-Ser(PO3H2)-OH H-D-Ser(PO3H2)-OH 73913-63-0 ,LR, 联系业务员 ¥234.00/500mg ¥438.00/1g 订购
018118 Z-Ser(Tos)-OMe Z-Ser(Tos)-OMe 1492-52-0 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥330.00/5g ¥1320.00/25g 订购
018119 Z-Ser(Trt)-OH Z-Ser(Trt)-OH N/A 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥0.00/ 订购
018115 Z-D-Ser(tBu)-OMe Z-D-Ser(tBu)-OMe 93204-37-6 ,LR, 联系业务员 ¥306.00/1g ¥1246.00/5g 订购
018114 Z-Ser(tBu)-NHNH2 Z-Ser(tBu)-NHNH2 17083-21-5 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥404.00/5g ¥1552.00/25g 订购
018113 Z-D-Ser-OBzl Z-D-Ser-OBzl 53933-06-5 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥642.00/5g ¥2492.00/25g 订购
018112 Z-Ser-OBzl Z-Ser-OBzl 21209-51-8 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥268.00/5g ¥1080.00/25g 订购
018111 Z-Ser-NHNH2 Z-Ser-NHNH2 26582-86-5 ,LR, 联系业务员 ¥234.00/5g ¥808.00/25g 订购
018110 H-Ser(tBu)-AMC · HCl H-Ser(tBu)-AMC · HCl 201855-41-6 ,LR, 联系业务员 ¥774.00/250mg ¥2326.00/1g 订购
018109 H-Ser-βNA H-Ser-βNA 888-74-4 98%,LR,Tech, 联系业务员 ¥404.00/1g ¥1616.00/5g 订购


Sales Department :Room 206-209, NO.1 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com