按照字母排序: A   B   C   D    E    F    G    H    I    J    K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Cat # 产品缩写 中文名称 CAS 产品描述 供货 价格/包装 订购
01116 H-Hyp-OEt·HCl Trans-4-Hydroxy-L-proline ethyl ester hydrochlorid 33996-30-4 ,LR, 联系业务员 ¥400.00/25g ¥900.00/100g 订购
01114 H-Hyp(tBu)-OH O-tert·Butyl-trans-4-hydroxy-L-proline 79775-07-8 ,LR, 联系业务员 ¥370.00/1g ¥1416.10/5g 订购
01115 H-Hyp(tBu)-OtBu·HCl O-tert·Butyl-trans-4-hydroxy-L-prolinetert·butyl 93527-54-9 ,LR, 现货 ¥2000.00/5g ¥3500.00/25g 订购
01112 Fmoc-Hyp(tBu)-OH Fmoc-4-叔丁氧基-L-脯氨酸 122996-47-8 ,LR, 联系业务员 ¥744.20/5g ¥2998.00/25g 订购
01113 Z-Hyp-OH Z-L-羟脯氨酸 13504-85-3 ,LR, 现货 ¥200.00/25g ¥500.00/100g 订购
01104 H-cis-Hyp-OH 顺-4-羟基-L-脯氨酸 618-27-9 ,LR, 联系业务员 ¥1500.00/5g ¥3000.00/25g 订购
01105 H-D-cis-Hyp-OH 顺-4-羟基-D-脯氨酸 2584-71-6 ,LR, 联系业务员 ¥438.00/5g ¥1752.00/25g 订购
01107 Ac-Hyp-OH 乙酰基羟脯氨酸 33996-33-7 ,LR, 现货 ¥306.20/25g ¥910.00/100g 订购
01108 Boc-Hyp-OH BOC-4-羟基-L-脯氨酸 13726-69-7 ,LR, 联系业务员 ¥150.00/25g ¥450.00/100g 订购
01109 Boc-Hyp-OH·DCHA Boc-trans-4-hydroxy-L-proline dicyclohexylamine sa 21157-12-0 ,LR, 联系业务员 ¥200.00/25g ¥400.00/100g 订购
01110 Boc-Hyp(Bzl)-OH Boc-O-苯甲基-L-羟基脯氨酸 54631-81-1 ,LR, 联系业务员 ¥671.90/5g ¥2696.10/25g 订购
01111 Fmoc-L-羟脯氨酸 88050-17-3 ,LR, 现货 ¥300.00/5g ¥760.00/25g 订购
01101 H-Hyp-OH 4-羟基-L-脯氨酸 51-35-4 ,AJI97,LR, 现货 ¥240.00/100g ¥600.00/500g 订购
01102 H-D-Hyp-OH 4-羟基-D-脯氨酸 3398-22-9 ,LR, 联系业务员 ¥2000.00/5g ¥4000.00/25g 订购
01103 H-DL-Hyp-OH 4-羟基-DL-脯氨酸 2584-71-6 ,LR, 联系业务员 ¥438.00/5g ¥1752.00/25g 订购
01106 H-DL-cis-Hyp-OH 顺-4-羟基-DL-脯氨酸 618-27-9 ,LR, 联系业务员 ¥2000.00/5g ¥5000.00/25g 订购
01120 顺式-4-羟基-L-脯氨酸盐酸盐 618-27-9 ,LR, 现货 ¥2000.00/5g ¥4000.00/25g 订购
01124 FMOC-顺式-L-羟脯氨酸 189249-10-3 ,LR, 联系业务员 ¥2000.00/5g ¥4000.00/25g 订购
01125 L-Hyp-obzl·TosoH L-羟脯氨酸苄酯对甲苯磺酸盐 N/A ,LR, 联系业务员 ¥500.00/5g ¥1000.00/25g 订购
01121 Boc-L-羟脯氨酸乙酯 37813-30-2 ,LR, 联系业务员 ¥1000.00/5g ¥2000.00/25g 订购
01122 Boc-D-羟脯氨酸乙酯 ,LR, 联系业务员 ¥3000.00/1g ¥6000.00/25g 订购
01130 Fmoc-D-cis-Hyp-OH Fmoc-D-cis-Hyp-OH 214852-45-6 ,LR, 联系业务员 ¥1000.00/5g ¥2000.00/25g 订购
01139 H-Hyp-AMC Hydrochloride salt H-Hyp-AMC Hydrochloride salt 77471-43-3 ,LR, 联系业务员 ¥774.00/250mg ¥3100.10/1g 订购
01140 H-Hyp-βNA H-Hyp-βNA 3326-64-5 ,LR, 联系业务员 ¥438.00/1g ¥1684.00/5g 订购
01141 H-Hyp-βNA · HCl H-Hyp-βNA · HCl 201994-57-2 ,LR, 联系业务员 ¥472.00/1g ¥1888.10/5g 订购
01133 Z-D-cis-Hyp-OH Z-D-cis-Hyp-OH 130930-25-5 ,LR, 联系业务员 ¥506.00/5g ¥2019.90/25g 订购
01117 H-Hyp-OMe·HCl L-4-羟脯氨酸甲酯盐酸盐 40216-83-9 ,LR, 现货 ¥400.00/25g ¥900.00/100g 订购
01119 H-D-cis-Hyp-OH.HCL 顺式-4-羟基-D-脯氨酸盐酸盐 77449-94-6 ,LR, 现货 ¥230.00/5g ¥600.00/25g 订购
01118 Boc-Hyp-OMe Boc-羟脯氨酸甲酯 74844-91-0 ,LR, 现货 ¥340.00/25g ¥900.00/100g 订购
01123 Fmoc-L-羟脯氨酸苄酯 439290-35-4 ,LR, 现货 ¥1500.00/5g ¥3000.00/25g 订购
01151 Fmoc-trans-4-fluoro-Pro-OH Fmoc-trans-4-fluoro-Pro-OH 203866-20-0 ,LR, 联系业务员 ¥2062.50/1g ¥8241.30/5g 订购
01150 Fmoc-cis-4-fluoro-Pro-OH Fmoc-cis-4-fluoro-Pro-OH 203866-19-7 ,LR, 联系业务员 ¥1212.00/1g ¥4852.10/5g 订购
01149 H-trans-4-Fluoro-Pro-OH H-trans-4-Fluoro-Pro-OH 2507-61-1 ,LR, 联系业务员 ¥1820.10/1g ¥7280.30/5g 订购
01148 H-cis-4-Fluoro-Pro-OH H-cis-4-Fluoro-Pro-OH 2438-57-5 ,LR, 联系业务员 ¥1212.00/1g ¥4852.10/5g 订购
01147 Boc-cis-4-fluoro-Pro-OH Boc-cis-4-fluoro-Pro-OH 203866-13-1 ,LR, 联系业务员 ¥1212.00/1g ¥4852.10/5g 订购
01146 Z-Hyp(tBu)-OH Z-Hyp(tBu)-OH 85201-91-8 ,LR, 联系业务员 ¥2156.00/25g ¥6472.30/100g 订购
01145 Z-Hyp-OMe Z-Hyp-OMe 64187-48-0 ,LR, 联系业务员 ¥574.10/5g ¥2258.10/25g 订购
01144 N-Hexadecyl-Hyp-OH N-Hexadecyl-Hyp-OH 76652-69-2 ,LR, 联系业务员 ¥506.00/1g ¥2019.90/5g 订购
01143 N-Heptyl-Hyp-OH N-Heptyl-Hyp-OH 76666-35-8 ,LR, 联系业务员 ¥506.00/1g ¥2019.90/5g 订购
01142 N-Decyl-Hyp-OH N-Decyl-Hyp-OH 76652-68-1 ,LR, 联系业务员 ¥506.00/1g ¥2019.90/5g 订购
01138 H-Hyp(Bzl)-OMe · HCl H-Hyp(Bzl)-OMe · HCl 66831-17-2 ,LR, 联系业务员 ¥574.10/5g ¥2258.10/25g 订购
01137 H-Hyp(Bzl)-OH · HCl H-Hyp(Bzl)-OH · HCl N/A ,LR, 联系业务员 ¥0.00/ 订购
01136 H-Hyp-OBzl · HCl H-Hyp-OBzl · HCl 62147-27-7 ,LR, 联系业务员 ¥233.90/5g ¥808.00/25g 订购
01135 Fmoc-Hyp(Bzl)-OH Fmoc-Hyp(Bzl)-OH 174800-02-3 ,LR, 联系业务员 ¥705.90/5g ¥2827.90/25g 订购
01134 Fmoc-D-Hyp(tBu)-OH Fmoc-D-Hyp(tBu)-OH 464193-92-8 ,LR, 联系业务员 ¥6000.00/5g ¥15000.00/25g 订购
01132 Z-cis-Hyp-OH Z-cis-Hyp-OH 13504-86-4 ,LR, 联系业务员 ¥1500.00/5g ¥3000.00/25g 订购
01131 N-Me-cis-Hyp-OH N-Me-cis-Hyp-OH 67463-44-9 ,LR, 联系业务员 ¥774.00/250mg ¥2326.10/1g 订购
01129 Boc-cis-Hyp-OMe Boc-cis-Hyp-OMe 102195-79-9 ,LR, 联系业务员 ¥2000.00/5g ¥5000.00/25g 订购
01128 Boc-Hyp-OBzl Boc-Hyp-OBzl 89813-47-8 ,LR, 联系业务员 ¥1500.00/5g ¥3000.00/25g 订购
01127 Boc-D-Hyp-OtBu Boc-D-Hyp-OtBu 862996-27-8 ,LR, 预定 ¥3000.00/5g ¥6000.00/25g 订购


Sales Department :Room 206-209, NO.1 Building , NO.245,Jiachuan Road, Xuhui District, Shanghai, China . E-Mail:info@hanhonggroup.com